Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της μονάδας.

  • Πατήστε παρατεταμένα το HOME για πάνω από 10 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα. Για λόγους ασφάλειας, μην επανεκκινήσετε τη μονάδα ενώ οδηγείτε.