Αναπαραγωγή μιας συσκευής BLUETOOTH

Μπορείτε να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο μιας συνδεδεμένης συσκευής που υποστηρίζει το προφίλ BLUETOOTH A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου).

  1. Δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου.
  2. Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [BT Audio].
  3. Χειριστείτε τη συσκευή ήχου για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση

  • Ανάλογα με τη συσκευή ήχου, πληροφορίες όπως ο τίτλος, ο αριθμός/η διάρκεια ενός κομματιού και η κατάσταση αναπαραγωγής ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε αυτήν τη μονάδα.
  • Ακόμη κι αν η πηγή αλλάξει σε αυτήν τη μονάδα, η αναπαραγωγή της συσκευής ήχου δεν θα σταματήσει.
  • Η ζεύξη BLUETOOTH δεν είναι δυνατή ενώ εκτελείται το Apple CarPlay.

Για να αντιστοιχίσετε το επίπεδο της έντασης ήχου της συσκευής BLUETOOTH με άλλες πηγές

Μπορείτε να μειώσετε τις διαφορές επιπέδου έντασης ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH:
Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε το (επιλογή) και κατόπιν ρυθμίστε το στοιχείο [Input Level] μεταξύ -6 και +6.