Odpojenie predného panela

Aby ste zabránili odcudzeniu tejto jednotky, môžete predný panel odpojiť.

  1. Stlačením a podržaním tlačidla OFF vypnite jednotku, stlačte tlačidlo na uvoľnenie predného panela , potom panel potiahnutím k sebe uvoľnite.

Nasadenie predného panela

Obrázok znázorňujúci pripojenie predného panela