Všeobecné nastavenia (GENERAL)

AREA (oblasť) (DSX-GS80(EUR))

Určuje oblasť používania zariadenia: [EUROPE], [RUSSIA].
Ak zmeníte nastavenú oblasť, zariadenie sa resetuje a zobrazia sa hodiny.
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)


LANGUAGE (jazyk) (DSX-GS80(E))

Zmena jazyka displeja: [ENGLISH], [SPANISH].


DEMO (ukážka)

Aktivuje ukážkový režim: [ON], [OFF].


CLOCK (hodiny)

Nastavenie hodín: [AUTO <RDS>], [MANUAL].


TUNING STEP (odstupňovanie frekvencií v pásme ) (DSX-GS80(E))

Umožňuje nastaviť odstupňovanie frekvencií v pásme FM/AM pre vašu krajinu: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K].
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)


DETACH ALERT (upozornenie na odpojenie)

Slúži na aktivovanie upozornenia na odpojenie: [ON], [OFF].
Upozornenie na odpojenie bude znieť niekoľko sekúnd, ak otočíte kľúčik zapaľovania do polohy OFF bez toho, aby ste odpojili predný panel. Signalizácia bude znieť len pri používaní zabudovaného zosilňovača.
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)


BEEP (pípanie)

Nastavenie zvukovej odozvy zariadenia: [ON], [OFF].


AUTO OFF (automatické vypnutie)

Nastavuje automatické vypnutie zariadenia po uplynutí určitého času od jeho vypnutia a zobrazenia hodín (t. j. po stlačení a podržaní tlačidla OFF na 1 sekundu): [ENABLE] (30 minút), [DISABLE].


STEERING (ovládanie na volante)

Registrácia/resetovanie nastavení diaľkového ovládania na volante. (Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

Položka Opis
STRG CONTROL
(ovládanie na volante)
Nastavuje režim vstupu pripojeného diaľkového ovládača. Aby ste zabránili nesprávnemu fungovaniu zariadenia, pred použitím je potrebné nastaviť správny režim vstupu podľa pripojeného diaľkového ovládača.
[CUSTOM] (vlastný)
Režim vstupu pre diaľkové ovládanie na volante.
[PRESET] (prednastavený)
Režim vstupu pre káblové diaľkové ovládanie okrem diaľkového ovládania na volante. (Táto možnosť sa vyberie automaticky po aktivovaní možnosti [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM
(upraviť vlastný)
Umožňuje zaregistrovať funkcie (SOURCE, ATT (stlmenie), VOL (hlasitosť) +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) diaľkového ovládania na volante:
Pomocou otočného ovládača vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť diaľkovému ovládaniu na volante, a stlačením otočného ovládača potvrďte.
Kým bliká nápis [REGISTER], stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládaní na volante, ktorému chcete vybranú funkciu priradiť. Po zaregistrovaní funkcie sa zobrazí hlásenie [REGISTERED].
Ďalšie funkcie zaregistrujete opakovaním krokov a .
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [STRG CONTROL] nastavená na možnosť [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
(resetovať vlastný)
Resetuje zaregistrované funkcie diaľkového ovládania na volante: [YES], [NO].
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [STRG CONTROL] nastavená na možnosť [CUSTOM].)

Poznámka

  • Pri vykonávaní nastavení je možné zariadenie ovládať iba tlačidlami. Na zaistenie bezpečnosti pred zmenou nastavení vozidlo zaparkujte.
  • V prípade, že sa pri nastavovaní vyskytne chyba, zostanú zachované všetky predtým zaregistrované informácie. Zopakujte registráciu, pričom pokračujte od funkcie, pri ktorej sa vyskytla chyba.
  • Táto funkcia nemusí byť pri niektorých vozidlách dostupná. Podrobnosti o kompatibilite svojho vozidla získate na stránke podpory.


SPEAKER LOAD (zaťaženie impedanciou reproduktorov)

Slúži na nastavenie zaťaženia pripojenia reproduktorov impedanciou: [4 OHM] (pripojenie so zaťažením 4 Ω), [2 OHM] (pripojenie so zaťažením 2 Ω).
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

  • Nastavte [2 OHM], ak pripájate nasledovne:
    - Pri pripájaní predných reproduktorov paralelne.
    - Pri pripájaní subwoofera/-ov ku káblom pre pravý a ľavý zadný reproduktor.
    - Pri pripájaní subwoofera s dvojitou cievkou a impedanciou 4 Ω až 8 Ω.


USB AUTOPLAY (automatické prehrávanie z USB)

Aktivuje automatické prehrávanie zo zariadenia USB: [ON], [OFF].USB MODE (režim USB)

Nastavenie režimu USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupné iba vtedy, keď je vybraná možnosť USB.)


AF/TA (alternatívne frekvencie/dopravné informácie) (DSX-GS80(EUR))

Umožňuje vybrať nastavenia pre alternatívne frekvencie (AF) a dopravné informácie (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].


REGIONAL (oblastný príjem) (DSX-GS80(EUR))

Nastavenie obmedzenia príjmu pre špecifickú oblasť: [ON], [OFF].
(Dostupné iba počas príjmu FM rádia.)


BTM (uloženie najlepších frekvencií)

Automatické uloženie staníc do predvolieb.
(Dostupné iba v režime rádia.)


SXM PARENTAL (rodičovský zámok SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Nastavenie rodičovského zámku [ON], [OFF] a hesla.
(Dostupné iba počas príjmu rádia SiriusXM.)


SXM SIGNAL (signál SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Zobrazenie aktuálneho stavu intenzity signálu SiriusXM: [NO SIGNAL] (úroveň signálu 0), [WEAK] (úroveň signálu 1), [GOOD] (úroveň signálu 2), [EXCELLENT] (úroveň signálu 3).
(Dostupné iba počas príjmu rádia SiriusXM.)


SXM RESET (resetovanie SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Inicializuje nastavenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner (predvolené kanály/rodičovský zámok): [YES], [NO].
(Dostupné iba počas príjmu rádia SiriusXM.)


INITIALIZE (inicializácia)

Slúži na inicializovanie (teda obnovenie) výrobných nastavení: [YES], [NO].
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)


FIRMWARE (firmvér)

(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
Kontrola verzie/aktualizácia firmvéru. Podrobnosti nájdete na stránke podpory.

Položka Opis
FW VERSION
(verzia firmvéru)
Zobrazí aktuálnu verziu firmvéru.
FW UPDATE
(aktualizácia firmvéru)
Zapnutie procesu aktualizácie firmvéru: [YES], [NO].
Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas aktualizácie nevypínajte zapaľovanie do polohy OFF ani neodpájajte pamäťové zariadenie USB.