Inicializácia jednotky

Inicializáciou jednotky sa vymažú nastavenia hodín a všetky nastavenia uložené v záložnej pamäti. [INITIALIZE] sa zobrazí iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.

  1. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [INITIALIZE] a potvrďte stlačením.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [INIT-YES] a potvrďte stlačením.

Poznámka

  • Pred likvidáciou jednotky ju inicializujte, aby ste zabránili úniku informácií z telefónu.