Opis častí a ovládacích prvkov

Hlavná jednotka

Obrázok hlavnej jednotky

Odstránený predný panel

Obrázok hlavnej jednotky s odstráneným hlavným panelom

Diaľkový ovládač (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Obrázok diaľkového ovládača

Tlačidlo VOL (hlasitosť) + má na povrchu hmatateľnú bodku.


Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.

 1. PTY (typ programu)
  Slúži na výber PTY v RDS.
  (prehľadávanie)
  Slúži na vstup do režimu prehľadávania počas prehrávania.
  (Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.)
 2. Tlačidlo na uvoľnenie predného panela
 3. SRC (zdroj)
  Slúži na zapnutie napájania.
  Zmena zdroja.
  OFF
  Stlačením a podržaním na 1 sekundu sa vypne vybraný zdroj a zobrazia sa hodiny.
  Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy za vypne napájanie zariadenia a displej zhasne.
  Keď je zariadenie vypnuté a displej zhasne, ovládanie diaľkovým ovládačom nie je možné.
 4. Otočný ovládač
  Slúži na nastavenie hlasitosti.
  PUSH ENTER
  Vstup do vybranej položky.
  Stlačte SRC, otočením a stlačením zmeňte zdroj (časový limit 2 sekundy).
  MENU
  Otvorenie ponuky nastavení.
  VOICE
  Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy aktivujete hlasové vytáčanie, hlasové ovládanie (iba smartfóny Android) alebo funkciu Siri (iba iPhone).
 5. Displej
 6. Port USB
 7. / (SEEK –/+)
  Slúži na automatické naladenie rozhlasových staníc. Stlačením a podržaním môžete ladiť manuálne.
  / (predchádzajúca/nasledujúca)
  / (rýchly posun dozadu/dopredu)
 8. (späť)
  Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
  MODE
  Slúži na výber rozhlasových pásiem alebo režimov funkcií.
 9. CALL
  Vstup do ponuky volania. Prijatie/ukončenie hovoru.
  Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy za zapne signál BLUETOOTH.
 10. Senzor diaľkového ovládača
 11. Číselné tlačidlá (16)
  Slúži na uloženie predvoľby rozhlasovej stanice.
  Stlačením a podržaním môžete uložiť stanice.
  ALBUM /
  Preskočenie albumu v zvukovom zariadení.
  Stlačením a podržaním môžete postupne preskakovať albumy.
  (Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.)
  Stlačením ohodnotíte palcom nahor a stlačením ohodnotíte palcom nadol v službe Pandora®. (DSX-GS80(UC))
  (opakovanie)
  (Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android.)
  (náhodný výber)
  (Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android.)
  MIC
  Slúži na úpravu nastavení mikrofónu.
  (prehrávanie/pozastavenie)
 12. EXTRA BASS
  Zosilní reprodukciu basových tónov v súlade s úrovňou hlasitosti.
  Stlačením zmeníte nastavenie funkcie EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 13. Vstupný konektor AUX
 14. DSPL (zobrazenie)
  Zmena zobrazených položiek na displeji.
  SCRL (posúvanie)
  Stlačením a podržaním sa bude na displeji posúvať názov položky.
 15. RESET (vnútorný panel)
  Slúži na reštartovanie jednotky (stlačením guľôčkovým perom atď.).
 16. SOUND
  Rýchle otvorenie ponuky SOUND.
  MENU
  Stlačením a podržaním otvoríte ponuku nastavení.
 17. ///
  Výber položky nastavení a pod.
  ENTER
  Vstup do vybranej položky.
  Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy sa aktivuje alebo ukončí funkcia „Sony | Music Center“.
  / (predchádzajúca/nasledujúca)
  +/– (album +/–)
 18. VOL (hlasitosť) +/–