Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)

PAIRING (párovanie)

Umožňuje pripojiť až dve zariadenia BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
Po dokončení párovania sa názov [DEVICE 1] alebo [DEVICE 2] zmení na názov párovaného zariadenia.


SELECT AUDIO (výber zvukového zariadenia)

Výber zvukového zariadenia. Na zariadení spárovanom cez [DEVICE 1] alebo aktuálnom zvukovom zariadení kompatibilnom s protokolom A2DP sa zobrazí [*].


RINGTONE (vyzváňací tón)

Výber zdroja vyzváňacieho tónu, ktorý bude znieť z reproduktorov: [1] (vyzváňací tón prednastavený v tomto zariadení), [2] (vyzváňací tón z mobilného telefónu*).

*V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť toto nastavenie dostupné.


AUTO ANSWER (automatické prijatie hovoru)

Nastaví zariadenie tak, aby automaticky prijalo prichádzajúci hovor: [OFF], [3 SECONDS] (približne po 3 sekundách), [10 SECONDS] (približne po 10 sekundách).


AUTO PAIRING (automatické párovanie)

Spustenie automatického párovania BLUETOOTH po pripojení zariadenia iOS verzie 5.0 alebo novšej prostredníctvom USB: [ON], [OFF].


BT SIGNAL (signál BLUETOOTH)

Aktivuje/deaktivuje funkciu BLUETOOTH.


BT INIT (inicializácia BLUETOOTH)

Vynuluje všetky nastavenia súvisiace s BLUETOOTH (informácie o párovaní, informácie o zariadeniach a pod.): [YES], [NO].
Pred likvidáciou zariadenia odporúčame vykonať inicializáciu nastavení.
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)


VOICE OUT (hlasový výstup)

Nastavuje reproduktory na handsfree telefonovanie:
[VOICE FRONT] (predné reproduktory), [VOICE REAR] (zadné reproduktory), [VOICE ALL] (všetky reproduktory).
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)