Prijatie hovoru

  1. Počas vyzváňania prichádzajúceho telefónneho hovoru stlačte tlačidlo CALL.
    Začne sa telefónny hovor.

Poznámka

  • Vyzváňanie a hlas volajúceho budú znieť z predných reproduktorov. Ak chcete vybrať reproduktory na handsfree telefonovanie, stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [BLUETOOTH] [VOICE OUT].

Odmietnutie hovoru

Stlačte a podržte tlačidlo OFF na 1 sekundu.

Ukončenie hovoru

Znovu stlačte CALL.