Nastavenie oblasti/regiónu (DSX-GS80(EUR))

Po inicializovaní jednotky sa zobrazí nastavenie oblasti/regiónu.

  1. Keď sa zobrazuje možnosť [AREA], stlačte ENTER.
    Zobrazí sa aktuálne nastavená oblasť.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [EUROPE] alebo [RUSSIA] a potvrďte stlačením.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [YES] alebo [NO] a potvrďte stlačením.
    Ak zmeníte nastavenie oblasti/regiónu, jednotka sa inicializuje a zobrazia sa hodiny.

Toto nastavenie možno zmeniť v ponuke všeobecných nastavení.