Párovanie so zariadením BLUETOOTH

Pri prvom pripájaní zariadenia BLUETOOTH je potrebné vykonať vzájomnú registráciu zariadení (nazývanú „párovanie“). Párovanie zabezpečí, aby sa toto zariadenie a ostatné zariadenia navzájom rozpoznali. K tomuto zariadeniu možno pripojiť súčasne dve zariadenia BLUETOOTH (dva mobilné telefóny alebo mobilný telefón a zvukové zariadenie).

 1. Umiestnite zariadenie BLUETOOTH do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.
 2. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BLUETOOTH] a potvrďte stlačením.
 3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [PAIRING] a potvrďte stlačením.
 4. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DEVICE 1]* alebo [DEVICE 2]* a potvrďte stlačením.
  Keď je zariadenie v režime párovania, symbol (BLUETOOTH) bliká.

  *Po dokončení párovania sa názov [DEVICE 1] alebo [DEVICE 2] zmení na názov párovaného zariadenia.

 5. Spustite párovanie na druhom zariadení BLUETOOTH, aby rozpoznalo toto zariadenie.
 6. Vyberte názov modelu zobrazený na displeji zariadenia BLUETOOTH.
  Ak sa názov modelu nezobrazí, zopakujte postup od kroku 2.
 7. Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie hesla*, zadajte [0000].
  Po dokončení párovania zostane symbol (BLUETOOTH) trvalo svietiť.

  * Namiesto hesla sa môže v závislosti od použitého zariadenia vyžadovať „kód“, „PIN kód“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

 8. Výberom tohto zariadenia v párovanom zariadení BLUETOOTH vytvoríte pripojenie BLUETOOTH.
  (mobilný telefón) alebo (zvukové zariadenie) sa po vytvorení pripojenia rozsvieti.

Poznámka

 • Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH nebude toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia. Ak chcete, aby bolo toto zariadenie viditeľné, aktivujte režim párovania a vyhľadajte toto zariadenie z iného zariadenia.

Spustenie prehrávania

Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [BT AUDIO].

Odpojenie párovaného zariadenia

Pomocou krokov 2 až 4 odpojíte toho zariadenie od zariadenia BLUETOOTH po spárovaní.