Nastavenia zvuku (SOUND)

Táto ponuka nastavení je dostupná iba vtedy, keď nie je vybraný žiadny zdroj a zobrazujú sa hodiny.

CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Slúži na redukovanie zvuku optimalizáciou digitálneho signálu pomocou odporúčaných nastavení zvuku Sony: [ON], [OFF].
(Slúži na automatické nastavenie na [OFF] pri zmene [EQ10 PRESET] a/alebo nastavení [EXTRA BASS] na [1] alebo [2] a/alebo pri nastavení [DSO] na [LOW], [MID] alebo [HIGH].)


EQ10 PRESET (predvoľba EQ10)

Výber jednej z 10 kriviek ekvalizéra alebo vypnutie ekvalizéra.

Oblasť/model Názov krivky ekvalizéra
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(EUR) [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-GS80(E) [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]

Krivku ekvalizéra možno nastaviť zvlášť pre každý zdroj.

*[KARAOKE] redukuje hlasitosť spevu počas prehrávania, ale nedokáže ho úplne odstrániť. Okrem toho, používanie mikrofónu nie je podporované.


EQ10 CUSTOM (vlastný EQ10)

Nastaví možnosť [CUSTOM] v ponuke EQ10.
Nastavenie krivky ekvalizéra: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná v krokoch po 1 dB od -6 dB do +6 dB.


POSITION (poloha pri počúvaní)

Položka Opis
F/R POSITION (poloha vpredu/vzadu) Simuluje prirodzené zvukové pole odstránením zvuku z reproduktorov, aby vyhovoval vašej polohe:
[FRONT L] (vpredu vľavo),
[FRONT R] (vpredu vpravo),
[FRONT] (vpredu v strede),
[ALL] (v strede vozidla),
[CUSTOM] (poloha nastavená rozšírenými nastaveniami zvuku pre vozidlo v „Sony | Music Center“)
[OFF] (nie je nastavená žiadna poloha).
ADJ POSITION (úprava polohy) Slúži na jemné naladenie polohy na počúvanie:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(K dispozícii, len ak možnosť [F/R POSITION] nie je nastavená na [OFF] alebo [CUSTOM].)
SUBW POS (umiestnenie subwoofera) [NEAR] (blízko),
[NORMAL] (normálne),
[FAR] (ďaleko)
(K dispozícii, len ak je možnosť [F/R POSITION] nastavená na inú možnosť než [OFF].)


DSO (dynamic stage organizer)

Vytvára viac obklopujúci zvuk, ako keby boli reproduktory v prístrojovej doske: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(Slúži na automatické nastavenie na [OFF], ak je položka [CLEAR AUDIO+] nastavená na [ON].)


BALANCE (vyváženie)

Nastavuje pravo-ľavé vyváženie zvuku: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].


FADER (prelínanie)

Nastavuje relatívne predo-zadné vyváženie zvuku: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].


DSEE (digital sound enhancement engine)

Zlepšuje digitálne skomprimovaný zvuk obnovením vysokých frekvencií, ktoré sa počas procesu komprimovania stratili: [ON], [OFF].
Toto nastavenie možno nastaviť pre každý zdroj okrem rádia.


AAV (rozšírená automatická hlasitosť)

Slúži na úpravu úrovne hlasitosti pri prehrávaní pre všetky zdroje na prehrávanie na optimálnu úroveň: [ON], [OFF].


REARBASS ENH (vylepšenie basov zadného reproduktora)

Vylepšuje zvuk basov použitím nastavenia dolnopriepustného filtra pre zadné reproduktory. Táto funkcia umožňuje zadným reproduktorom fungovať ako subwoofer, ak nie je žiadny pripojený.
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [SUBW DIRECT] nastavená na možnosť [OFF].)

Položka Opis
RBE MODE (režim vylepšenia basov zadného reproduktora) Slúži na výber režimu vylepšenia basov zadného reproduktora: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencia dolnopriepustného filtra) Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon dolnopriepustného filtra) Nastavuje sklon dolnopriepustného filtra: [1], [2], [3].


SUBW DIRECT (priame pripojenie subwoofera)

Slúži na úpravu nastavení subwoofera pripojeného k vývodu zadného reproduktora bez zosilňovača výkonu.
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [RBE MODE] nastavená na možnosť [OFF].)

  • Keď k jednému z vývodov zadných reproduktorov pripojíte 2 Ω alebo 4 Ω až 8 Ω subwoofer, nastavte položku [SPEAKER LOAD] na možnosť [2 OHM].
  • Ak používate subwoofer s dvomi cievkami alebo subwoofer(y) pripojíte ku káblom pre pravý a ľavý zadný reproduktor, nastavte položku [SPEAKER LOAD] na možnosť [2 OHM].
Položka Opis
SUBW MODE (režim subwoofera) Slúži na výber režimu subwoofera: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (fáza subwoofera) Nastavuje fázu subwoofera: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (umiestnenie subwoofera) Nastavuje polohu subwoofera: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [F/R POSITION] nastavená na inú možnosť než [OFF].)
LPF FREQ (frekvencia dolnopriepustného filtra) Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon dolnopriepustného filtra) Nastavuje sklon dolnopriepustného filtra: [1], [2], [3].


SUBWOOFER (subwoofer)

Položka Opis
SUBW LEVEL
(úroveň subwoofera)
Nastavuje hlasitosť subwoofera:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pri najnižšom nastavení sa zobrazí [MUTE].)
SUBW PHASE
(fáza subwoofera)
Nastavuje fázu subwoofera: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (umiestnenie subwoofera) Nastavuje polohu subwoofera: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
(K dispozícii, len ak možnosť [F/R POSITION] nie je nastavená na [OFF].)
LPF FREQ
(frekvencia dolnopriepustného filtra)
Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon dolnopriepustného filtra) Nastavuje sklon dolnopriepustného filtra: [1], [2], [3].


HPF (hornopriepustný filter)

Položka Opis
HPF FREQ (frekvencia hornopriepustného filtra) Nastavuje hraničnú frekvenciu predných/zadných reproduktorov: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (sklon hornopriepustného filtra) Slúži na výber sklonu hornopriepustného filtra (účinné, len ak je položka [HPF FREQ] nastavená na inú možnosť než [OFF]): [1], [2], [3].


AUX VOLUME (hlasitosť vstupu AUX)

Nastavuje hlasitosť pripojených externých zariadení: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Toto nastavenie odstraňuje potrebu upravovať hlasitosť pri prepínaní zdrojov. (Dostupné iba vtedy, keď je vybraná možnosť AUX.)


BT AUDIO VOL (hlasitosť zvuku cez BLUETOOTH)

Nastavuje hlasitosť pripojených zariadení BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Toto nastavenie odstraňuje potrebu upravovať hlasitosť pri prepínaní zdrojov.
(Dostupné iba pri zvolení zvuku cez BT, aplikácie alebo Pandora® (DSX-GS80(UC)).)


MAX VOLUME (maximálna hlasitosť)

Slúži na nastavenie maximálnej hlasitosti jednotky: [30] – [50].