Prehrávanie zo zariadenia USB

Pokiaľ text alebo ilustrácie nešpecifikujú inak, slovom „iPod“ sa v tomto návode na používanie všeobecne označujú funkcie iPod zariadení iPod a iPhone.


Podrobnosti o kompatibilite vášho zariadenia iPodnájdete v časti „Informácie o službe iPod“ alebo na stránke podpory.


Je možné použiť zariadenia USB* typu AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol) vyhovujúce norme USB. V závislosti od zariadenia USB možno na zariadení zvoliť režim Android alebo MSC/MTP.
Niektoré digitálne multimediálne prehrávače alebo smartfóny Android môžu vyžadovať použitie režimu MTP.

* Napríklad pamäťové zariadenie USB, digitálny multimediálny prehrávač, smartfón Android

Poznámka

 • Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USBzískate na stránke podpory.
 • Smartfóny s nainštalovaným systémom Android OS 4.1 alebo novším podporujú protokol Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Niektoré smartfóny však nemusia úplne podporovať protokol AOA 2.0, a to aj v prípade, ak majú nainštalovaný systém Android OS 4.1 alebo novší. Podrobnosti o kompatibilite smartfónov Android získate na stránke podpory.
 • Prehrávanie nasledujúcich typov súborov nie je podporované.
  MP3/WMA/AAC/FLAC:
  • súbory chránené autorskými právami
  • súbory s funkciou DRM (Digital Rights Management)
  • viackanálové zvukové súbory
  MP3/WMA/AAC:
  • súbory s bezstratovou kompresiou
  WAV:
  • viackanálové zvukové súbory


Pred vytvorením pripojenia vyberte režim USB (režim Android alebo MSC/MTP) v závislosti od zariadenia USB.

 1. Pripojte zariadenie USB do portu USB.
  Spustí sa prehrávanie.
  Ak je už zariadenie pripojené, na spustenie prehrávania stlačte tlačidlo SRC (zdroj) a vyberte možnosť [USB1] pre port USB vpredu alebo [USB2] pre port USB vzadu.
  (Na displeji sa zobrazí [IPD], len čo sa rozpozná zariadenie iPod.)
 2. Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.


Zastavenie prehrávania

Stlačte a podržte tlačidlo OFF na 1 sekundu.

Odpojenie zariadenia

Zastavte prehrávanie a potom odpojte zariadenie.

Upozornenie týkajúce sa zariadenia iPhone

Keď pripojíte zariadenie iPhone prostredníctvom rozhrania USB, hlasitosť telefónneho hovoru sa ovláda pomocou zariadenia iPhone, nie pomocou tohto zariadenia. Dávajte pozor, aby ste počas hovoru omylom nezvýšili hlasitosť na zariadení, pretože po skončení hovoru by mohlo pokračovať prehrávanie pri veľmi vysokej hlasitosti.