Nastavenia displeja (DISPLAY)

BLACK OUT (vypnutie podsvietenia) (DSX-GS80(E))

Automaticky vypne podsvietenie displeja pri ktoromkoľvek vybranom zdroji, keď počas 5 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu: [ON], [OFF].
Podsvietenie sa opäť rozsvieti, keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo na zariadení alebo diaľkovom ovládači.


DIMMER (stlmenie jasu)

Slúži na zmenu jasu displeja: [OFF], [ON], [AT] (automaticky), [CLK] (hodiny). (Možnosť [AT] je dostupná iba vtedy, keď je zapojený kábel ovládania svetiel a aktivuje sa pri zapnutých svetlách.)

  • Ak chcete túto funkciu aktivovať iba počas pevne stanoveného času, vyberte možnosť [CLK] a potom čas začiatku a konca.
  • Ak chcete nastaviť jas pri aktivovanej funkcii stlmenia jasu, nastavte položku [DIMMER] na možnosť [ON] a potom nastavte položku [BRIGHTNESS].
  • Ak chcete nastaviť jas pri deaktivovanej funkcii stlmenia jasu, nastavte položku [DIMMER] na možnosť [OFF] a potom nastavte položku [BRIGHTNESS].

Príslušné nastavenie jasu sa uloží a aplikuje pri aktivovaní, resp. deaktivovaní stlmenia jasu.


BRIGHTNESS (jas)

Nastavenie jasu displeja. Úroveň jasu je nastaviteľná v rozsahu: [1] – [10].


BUTTON COLOR (farba tlačidiel)

Umožňuje vybrať prednastavenú alebo vlastnú farbu podsvietenia tlačidiel.

Položka Opis
PRESET COLOR
(prednastavená farba)
Výber z 15 prednastavených a 1 vlastnej farby.
CUSTOM COLOR
(vlastná farba)
Umožňuje nastaviť vlastnú farbu podsvietenia tlačidiel.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32] (nemožno nastaviť [0] pre všetky farby).


DISPLAYCOLOR (farba zobrazenia)

Umožňuje vybrať prednastavenú alebo vlastnú farbu zobrazenia.

Položka Opis
PRESET COLOR
(prednastavená farba)
Výber z 15 prednastavených a 1 vlastnej farby.
CUSTOM COLOR
(vlastná farba)
Umožňuje nastaviť vlastnú farbu zobrazenia.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32] (nemožno nastaviť [0] pre všetky farby).


SOUND SYNC (synchronizácia so zvukom)

Aktivuje synchronizáciu podsvietenia so zvukom: [ON], [OFF].


AUTO SCROLL (automatické posúvanie textu)

Automatické posúvanie dlhých položiek: [ON], [OFF].
(Nedostupné, keď je vybraný režim AUX alebo rádio.)