Aktualizácia firmvéru

FILE ERROR: Súbor s aktualizáciou nie je uložený v zariadení USB.

  • Uložte súbor s aktualizáciou do zariadenia USB a skúste to znovu.

NO DEVICE: Zariadenie USB, ktoré obsahuje nástroj na aktualizáciu, nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

  • Zariadenie USB pripojte zabezpečeným spôsobom.
  • Zariadenie USB odpojte, potom ho znova pripojte.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Aktualizácia firmvéru neprebehla správne.

  • Stlačením tlačidla ENTER zrušte hlásenie a skúste to znovu.
    Počas aktualizácie nevypínajte zapaľovanie do polohy OFF ani neodpájajte pamäťové zariadenie USB.