Automaticky nastavený čas nie je správny.

  • Rádiovo prenášaný časový údaj nie je presný.
    • Stlačte MENU, nastavte položku [CLOCK] v ponuke [GENERAL] na možnosť [MANUAL] a potom nastavte hodiny manuálne.