Upozornenia

  • Nenechávajte predný panel ani zvukové zariadenia na prístrojovej doske.
  • Po zapnutí jednotky sa elektrická anténa vysúva automaticky.
  • Nedovoľte, aby sa na zariadenie vyliala tekutina.

Postupnosť prehrávania zvukových súborov

: priečinok (album) : zvukový súbor (skladba)

Informácie o službe iPod

  • K zariadeniu možno pripojiť nasledujúce modely iPod. Pred použitím aktualizujte zariadenie iPod pomocou najnovšieho firmvéru.

Kompatibilné modely iPhone/iPod

Kompatibilný model Bluetooth® USB
iPhone XR  
iPhone Xs max
iPhone Xs
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPod touch
(6. generácia)
iPod touch
(5. generácia)
iPod nano
(7. generácia)
 
  • Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple identifikovaným v označení a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia, ani za jeho súlad s bezpečnostnými normami a smernicami.
    Majte na pamäti, že používanie tohto príslušenstva v spojení s produktom Apple môže mať vplyv na bezdrôtový výkon.


Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v tejto príručke, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.