Vyhľadávanie skladieb podľa názvu („Quick-BrowZer“)

Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.

 1. Počas prehrávania z USB alebo BT AUDIO *1 stlačte tlačidlo (prehľadávať)*2 na zobrazenie zoznamu kategórií vyhľadávania.
  Keď sa zobrazí zoznam skladieb, opakovaným stláčaním tlačidla (späť) zobrazte požadovanú kategóriu vyhľadávania.

  *1 K dispozícii len pre zvukové zariadenia s podporou profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 alebo novšieho.
  * Počas prehrávania cez USB sa stlačením tlačidla (prehľadávať) na viac ako 2 sekundy vrátite priamo na začiatok zoznamu kategórií.

 2. Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú kategóriu vyhľadávania a potvrďte stlačením ovládača.
 3. Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú skladbu a potvrďte stlačením ovládača.
  Spustí sa prehrávanie.

Ukončenie režimu „Quick-BrowZer

Stlačte (prehľadávať).