Výber kanálov v službe SiriusXM

  1. Stlačte (prehľadávať).
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CHANNEL] a potvrďte stlačením.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný kanál a potvrďte stlačením ovládača.

Výber kanálov v režime rýchleho prehľadávania

Stlačte a podržte tlačidlo (nahor) alebo (nadol) na diaľkovom ovládači na viac ako 2 sekundy po výbere možnosti [CHANNEL], potom stlačte tlačidlo ENTER.