Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH

Môžete prehrávať obsah z pripojeného zariadenia, ktoré podporuje funkciu BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

 1. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením.
  Pozrite časť „Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH “.
  Ak chcete zvoliť zvukové zariadenie, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH] [SELECT AUDIO].
 2. Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [BT AUDIO].
 3. Pomocou zvukového zariadenia spustite prehrávanie.
 4. Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.

Poznámka

 • V závislosti od zvukového zariadenia sa na tomto zariadení nemusia zobrazovať informácie ako názov skladby, číslo skladby a stav prehrávania.
 • Prehrávanie sa na zvukovom zariadení nezastaví ani v prípade zmeny zdroja na tomto zariadení.
 • Keď je spustená aplikácia „Sony | Music Center“ pomocou funkcie BLUETOOTH, na displeji sa nebude zobrazovať [BT AUDIO].

Zosúladenie úrovne hlasitosti zariadenia BLUETOOTH s inými zdrojmi

Spustite prehrávanie na zvukovom zariadení BLUETOOTH pri strednej hlasitosti a nastavte obvyklú hlasitosť na tomto zariadení.
Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [SOUND] [BT AUDIO VOL].