Informácie o autorských právach

Logo SiriusXM

SiriusXM Connect Vehicle Tuner a predplatné sa predávajú osobitne.
www.siriusxm.com
Sirius, XM a všetky súvisiace značky a logá sú ochranné známky spoločnosti Sirius XM Radio Inc. Všetky práva vyhradené.


Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Sony Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.


Windows Media je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.


Tento produkt je chránený niektorými právami na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia takej technológie mimo tohto produktu sú bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft zakázané.


Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.


IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie.


PANDORA, logo PANDORA a podobizeň Pandora sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Pandora Media, LLC. Používajú sa na základe povolenia.


Google, Google Play a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.


libFLAC

Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation

Opakovaná distribúcia a použitie vo forme zdrojového alebo binárneho kódu, či už s alebo bez úprav, sú povolené po splnení nasledujúcich podmienok:

  • Opakovaná distribúcia zdrojového kódu musí obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
  • Opakovaná distribúcia v binárnej forme musí obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie v dokumentácii alebo iných materiáloch poskytnutých s distribuovaným obsahom.
  • Názov organizácie Xiph.org Foundation ani mená jej prispievateľov nesmú byť použité na podpísanie alebo propagáciu produktov odvodených od tohto softvéru bez špecifického písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, NAPRÍKLAD PREDPOKLADANÁ ZÁRUKA PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ ODMIETNUTÉ. ORGANIZÁCIA ANI JEJ PRISPIEVATELIA NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, VÝNIMOČNÉ, PRÍKLADNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAPRÍKLAD OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSŤ POUŽITIA, STRATU DÁT ALEBO ZISKU, ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA TO, AKO K NIM DOŠLO, A BEZ OHĽADU NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ VO FORME ZMLUVY, ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁV (VRÁTANE NEDBALOSTI A POD.), KTORÉ MOHLI VZNIKNÚŤ V AKEJKOĽVEK SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU, DOKONCA ANI V PRÍPADE UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJ ŠKODY.