Výber kanálov podľa kategórie

  1. Stlačte (prehľadávať).
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CATEGORY] a potvrďte stlačením.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú kategóriu a potvrďte stlačením ovládača.
    Zobrazí sa zoznam kategórií.
  4. Pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný kanál a potvrďte stlačením ovládača.

Uloženie kanála do predvoľby

Počas prijímania kanála, ktorý chcete uložiť do pamäte, stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí hlásenie [MEM].


Ak chcete prijímať kanál uložený pod predvoľbou, stlačením tlačidla MODE vyberte požadované pásmo ([SX1], [SX2] alebo [SX3]) a potom číselné tlačidlo (1 až 6). (V každom pásme možno uložiť 6 kanálov.)