Používání Boční snímač

Chcete-li své zařízení používat snadněji, můžete ťuknout na panel funkce Bočního snímače na kraji obrazovky nebo jej jednou rukou posunout.

Můžete zobrazit Nabídka funkce Boční snímač jako zástupce aplikací a nastavení nebo nabídku Více oken pro výběr dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky. Nabídku bočního snímače a nabídku s více okny lze přepnout ťuknutím na každou záložku.

Na předchozí obrazovku se můžete také vrátit posunutím dolů podél panelu funkce Bočního snímače na kraji obrazovky.

Dbejte na to, abyste ťukali nebo posunovali prstem uvnitř oblasti panelu funkce Bočního snímače.

Obrázek polohy panelu funkce Bočního snímače

Poznámka

  • Funkce Bočního snímače nemusí být k dispozici v závislosti na aplikacích a funkcích, které používáte.

Přizpůsobení panelu funkce Bočního snímače

Chcete-li posunout panel funkce Bočního snímače nahoru nebo dolů, dotkněte se ho, podržte ho a poté ho táhněte nahoru nebo dolů.

Chcete-li umístit dotykovou pozici kamkoli na displeji, dotkněte se a podržte panel funkce Bočního snímače a poté jej táhněte směrem ke středu displeje. Tvar panelu funkce Bočního snímače se změní na kružnici a na displeji ji můžete přetahovat a umisťovat kamkoli.

Obrázek tažení panelu funkce Bočního snímače směrem ke středu displeje

Tip

  • Chcete-li obnovit původní tvar panelu funkce Bočního snímače, přetáhněte kružnici zpět na okraj displeje.

Zobrazení Nabídka funkce Boční snímač

Chcete-li aktivovat nabídku funkce Bočního snímače, dvakrát ťukněte na panel funkce Bočního snímače nebo na kroužek. Podle pokynů na obrazovce vyberte aplikaci. Aplikaci můžete také spustit v místním okně.

Obrázek dvojitého ťuknutí na panel funkce Bočního snímače

Tip

  • Chcete-li ukončit Nabídka funkce Boční snímač, ťukněte dvakrát na panel funkce Bočního snímače nebo ťukněte na prázdnou oblast na obrazovce.

Zobrazení nabídky s více okny

Posunutím panelu funkce Bočního snímače nebo kolečka nahoru zobrazíte nabídku s více okny. Pro přidání aplikací do rozdělené obrazovky se řiďte pokyny na obrazovce.

Obrázek posouvání panelu funkce Bočního snímače

Návrat na předchozí obrazovku pomocí panelu funkce Bočního snímače

Na předchozí obrazovku se vrátíte posunutím panelu funkce Bočního snímače nebo kolečka dolů.

Obrázek posunu dolů po panelu funkce Bočního snímače