Parowanie i/lub łączenie z urządzeniem BLUETOOTH

Podczas parowania z dwoma lub więcej urządzeniami BLUETOOTH wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Przed użyciem systemu:

 • Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości do 1 metra od systemu.

 • Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

 • Zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i systemu, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z systemu. W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośność urządzenia może być zsynchronizowana z systemem.

 • Przygotuj instrukcje obsługi załączone do urządzenia BLUETOOTH, aby móc z nich korzystać.

 1. Wybierz funkcję BLUETOOTH.
  1. Naciśnij(zasilanie), aby włączyć system.

  2. Naciskaj FUNCTION, aż na wyświetlaczu pojawi się napis [BLUETOOTH].

  Wskazówka

  • Jeżeli w systemie nie ma informacji o parowaniu (na przykład gdy funkcja BLUETOOTH jest używana po raz pierwszy po zakupie), na wyświetlaczu miga napis [PAIRING], a system wchodzi w tryb parowania. Przejdź do punktunumer 3.

  • Kiedy włączysz system, system próbuje nawiązać połączenie BLUETOOTH z ostatnio połączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu i jego funkcja BLUETOOTH jest włączona, połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się napis BLUETOOTH. W takim wypadku wyłącz funkcję BLUETOOTH lub wyłącz zasilanie aktualnie podłączonego urządzenia BLUETOOTH.

 2. Przytrzymaj BLUETOOTH/PAIRING na systemie przez co najmniej 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać [PAIRING].

 3. Przeprowadź procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryć system.

  Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz [MHC-V83D].

  Tę czynność należy wykonać w ciągu 5 minut, w przeciwnym razie parowanie będzie anulowane. W takim przypadku należy wrócić do krokunumer 2.

  Jeśli wymagany jest klucz dostępu* na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH, wprowadź [0000].

  * W niektórych urządzeniach termin „Klucz dostępu” może być określany mianem „Kod dostępu”, „Kod PIN”, „Numer PIN” lub „Hasło”.

 4. Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

  Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH na wyświetlaczu pojawi się nazwa urządzenia BLUETOOTH i zaświeci się kontrolka BLUETOOTH.

Anulowanie operacji parowania

Przytrzymaj BLUETOOTH/PAIRING na systemie przez co najmniej 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się [BT AUDIO].

Kasowanie informacji parowania

Informacje parowania można skasować poprzez zresetowanie systemu.

Wskazówka

 • Szczegółowe informacje na temat obsługi urządzenia BLUETOOTH znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

 • W urządzeniach Apple iOS system jest zgodny z wersją iOS 11.0 lub nowszą.

 • Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:

  • Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.

  • System jest już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane inne urządzenie.

   System można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli parowane jest nowe urządzenie po sparowaniu 8 urządzeń, urządzenie sparowane najdawniej zostanie zastąpione przez nowe.

  • Informacje o parowaniu systemu zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.

  • Po zresetowaniu systemu połączenie z urządzeniem iPhone/iPod może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć z systemu informacje parowania urządzeń iPhone/iPod, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.

  • System można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.