Słuchanie radia FM

Przed rozpoczęciem słuchania radia FM musisz podłączyć antenę przewodową DAB/FM (w zestawie) do wejścia DAB/FM ANTENNA na systemie i ustawić stację FM, której chcesz słuchać.

  1. Podłącz antenę przewodową DAB/FM do wejścia DAB/FM ANTENNA na systemie.

    Wysuń antenę przewodową poziomo. Antena przewodowa nie powinna znajdować się blisko przewodu zasilającego ani kabla USB, aby nie odbierała zakłóceń.

  2. Naciskaj FUNCTION, aby wybrać [TUNER FM].
  3. Naciśnij i przytrzymaj TUNING -/+, aż na wyświetlaczu zacznie zmieniać się częstotliwość.

    Skanowanie zostanie automatycznie przerwane, gdy system znajdzie stację. Na wyświetlaczu zaświeci się [ST] (tylko dla programów stereo FM). Jeżeli skanowanie nie zatrzyma się, naciśnij(zatrzymaj), aby je zatrzymać. Następnie wykonaj strojenie ręczne (poniżej).

Strojenie ręczne

Naciskaj TUNING -/+, aby ustawić stację, której chcesz słuchać.

Wskazówka

  • W celu zredukowania zakłóceń występujących w przypadku odbioru słabej stacji stereofonicznej FM naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT/FM MODE, aż na wyświetlaczu zniknie napis [ST]. Dźwięk przestanie być stereofoniczny, ale odbiór się poprawi.

Uwaga

  • Jeżeli urządzenie zostanie dostrojone do stacji FM, która nadaje komunikaty RDS, informacje o nazwie usługi lub nazwie stacji zostaną przekazane przez nadawcę. Informacje RDS można sprawdzić, naciskając kilka razy DISPLAY.