Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z kilku systemów audio (funkcja bezprzewodowego Party Chain)

Podłączając kilka urządzeń kompatybilnych z funkcja bezprzewodowego Party Chain, możesz ożywić imprezy dzięki dużej głośności.

Pierwszy aktywowany system w łańcuchu pełni rolę „Gospodarza imprezy” i udostępnia odtwarzaną muzykę innym systemom („Gościom imprezy”).

Urządzenia kompatybilne:

Patrz https://www.sony.net/smcqa/.


Przed użyciem systemu upewnij się, że wszystkie systemy są połączone w odległości do 1 metra od urządzenia.

 1. Włącz funkcję BLUETOOTH na wszystkich systemach.

  Poniższa operacja jest przykładowym włączeniem funkcji BLUETOOTH w MHC-V83D. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do używanego urządzenia, aby skonfigurować inne urządzenia kompatybilne z funkcją bezprzewodowego Party Chain.

  1. Naciśnij(zasilanie), aby włączyć system.

  2. Naciskaj FUNCTION, aż na wyświetlaczu pojawi się napis [BLUETOOTH].

 2. Ustaw pierwszy system jako Gospodarza imprezy.

  Poniższa operacja jest przykładowym ustawieniem MHC-V83D jako pierwszego systemu. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do używanego urządzenia, aby skonfigurować inne urządzenia kompatybilne z funkcją bezprzewodowego Party Chain.

  1. Upewnij się, że na wyświetlaczu jest wyświetlone [BT AUDIO].

   Jeśli nie, wykonaj krok numer 1.

  2. Podłącz urządzenie BLUETOOTH do systemu za pomocą połączenia BLUETOOTH.

   Szczegóły - patrz Parowanie i/lub łączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

   Nazwa urządzenia BLUETOOTH pojawi się na wyświetlaczu, połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.

  3. Dotknij WIRELESS PARTY CHAIN na systemie.

   Na wyświetlaczu zacznie migać [CHAINING].

   Połączenie z urządzeniem BLUETOOTH zostanie automatycznie zakończone, kiedy system przejdzie w tryb konfiguracji funkcji bezprzewodowego Party Chain.

 3. Podłącz drugi lub kolejny system jako Gościa imprezy.

  Poniższa operacja jest przykładowym podłączeniem MHC-V83D jako drugiego lub kolejnego systemu. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do używanego urządzenia, aby podłączyć inne urządzenia kompatybilne z funkcją bezprzewodowego Party Chain.

  1. Upewnij się, że na wyświetlaczu drugiego lub kolejnego systemu jest wyświetlone [BT AUDIO].

   Jeśli nie, wykonaj krok numer 1.

  2. Dotknij WIRELESS PARTY CHAIN na drugim lub kolejnym systemie.

   Wskazówka

   • Podłącz drugi system w ciągu 1 minuty. Po 1 minucie ustawienie systemu zostanie anulowane.

   Na wyświetlaczu pierwszego systemu pojawi się napis [HOST].

   Na wyświetlaczu pierwszego systemu pojawi się napis [GUEST XX]*.

   * XX wskazuje liczbę przypisaną do urządzenia podłączonego jako Gość imprezy.

  3. Aby podłączyć dodatkowe systemy, powtórz krokinumer 3– 1 i numer 3– 2.

   Wskazówka

   • Podłączając trzeci lub kolejne systemy, podłączaj je w czasie nieprzekraczającym 30 sekund od podłączenia poprzedniego systemu. Po upłynięciu 30 sekund systemu nie można podłączyć.

   • Jeśli chcesz dodać kolejny system po podłączeniu (30 sekund lub później), przytrzymaj WIRELESS PARTY CHAIN na pierwszym systemie, po czym wykonaj kroki numer 3– 1 i numer 3– 2.

 4. Poczekaj 30 sekund po podłączeniu ostatniego urządzenia Gość imprezy.

  [P.CHAIN] przestanie migać na wyświetlaczu Gospodarza imprezy i urządzenie BLUETOOTH ponownie połączy się z Gospodarzem imprezy.

 5. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

  Rozpocznij odtwarzanie w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH, a następnie wyreguluj głośność.

  Ze wszystkich systemów odtwarzana jest ta sama muzyka.

  Podczas regulacji głośności na urządzeniu BLUETOOTH lub Gospodarzu imprezy, głośność Gości imprezy zostanie automatycznie dostosowana.* Możesz również ustawić głośność dla poszczególnych Gości imprezy.

  * W zależności od podłączonego urządzenia głośność może nie być zsynchronizowana z głośnością wyregulowaną dla Gospodarza imprezy.

Synchronizacja ustawień w funkcji bezprzewodowego Party Chain

Poniższe ustawienia ulegną zmianie w urządzeniach Gospodarz imprezy i Goście imprezy po wykonaniu łańcucha funkcji bezprzewodowego Party Chain:

 • Ustawienie MEGA BASS w urządzeniach Goście imprezy będzie zsynchronizowane z urządzeniem Gospodarz imprezy.

 • Ustawienia funkcji Karaoke (wyciszenie głosu, zmiana tonacji i echo mikrofonu) w urządzeniach Gospodarz imprezy i Goście imprezy będą wyłączone.

 • Ustawienie Party Light w urządzeniach Goście imprezy będzie zsynchronizowane z urządzeniem Gospodarz imprezy.

 • Efekt DJ w urządzeniach Gospodarz imprezy i Goście imprezy będzie wyłączony.

 • Ustawienie funkcji pola dźwiękowego przyjmie wartość domyślną w urządzeniach Gospodarz imprezy i Goście imprezy.

 • Kiedy regulowana jest głośność na urządzeniu Gospodarza imprezy, głośność na urządzeniach Gości imprezy jest zsynchronizowana z głośnością na urządzeniu Gospodarza imprezy. Nawet jeśli głośność na urządzeniu Gościa imprezy zostanie wyregulowana, głośność na urządzeniu Gospodarza imprezy się nie zmieni.

 • Kiedy wyłączysz urządzenie Gospodarz imprezy, wyłączą się też urządzenia Gości imprezy.

Wskazówka

 • Możesz również obsługiwać funkcję bezprzewodowego Party Chain za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

 • Możliwości oferowane w ramach funkcji bezprzewodowego Party Chain zależą od podłączonych systemów.

 • Podczas używania funkcji bezprzewodowego Party Chain kodek automatycznie zmienia się na SBC.

Uwaga

 • Podczas oglądania filmów przy użyciu funkcji bezprzewodowego Party Chain może występować opóźnienie między sygnałem audio i wideo.

 • Funkcja bezprzewodowego Party Chain jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy system używa funkcji BLUETOOTH.

 • Kiedy używasz funkcji bezprzewodowego Party Chain, podłączając kilka systemów audio, oświetlenie może nie działać, zależnie od kolejności podłączenia systemów. W takim przypadku ustaw system, którego oświetlenie nie działa, jako Gospodarza imprezy.

 • Kiedy funkcja bezprzewodowego Party Chain jest aktywna, nie można wybrać innego systemu jako nowego Gospodarza imprezy.

 • W przypadku korzystania z mikrofonu lub gitary na urządzeniu będącym Gospodarzem imprezy, dźwięku tego nie będzie słychać z urządzeń będących Gośćmi imprezy.

 • W urządzeniach Gość imprezy nie będą działać funkcje wyłącznika czasowego i automatycznego przejścia w tryb gotowości.