Korzystanie z funkcji trybu gotowości BLUETOOTH

Tryb gotowości BLUETOOTH umożliwia automatyczne włączenie systemu po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH. W momencie zakupu tryb jest ustawiony na wyłączony.

  1. Naciśnij OPTIONS.
  2. Naciskaj (do góry)/(w dół), aby wybrać [BT STBY], po czym naciśnij(wprowadź).
  3. Naciskaj (do góry)/(w dół), aby wybrać ustawienie, po czym naciśnij(wprowadź).
    • [ON]: System włącza się automatycznie, nawet jeżeli system jest w trybie gotowości.

    • [OFF]: Wyłączony.

Aby wyjść z menu opcji

Naciśnij OPTIONS.