Licencja

Uwagi dotyczące licencji

Opisywany produkt wyposażony jest w oprogramowanie użytkowane na podstawie umów licencyjnych zawartych z właścicielami tego oprogramowania. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy urządzeniem i komputerem.

LICENCJA NA URZĄDZENIE ZOSTAŁA UDZIELONA NA PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFOLIO OBEJMUJĄCEJ PATENT NA AVC I DOTYCZY ONA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKU WŁASNEGO KLIENTA, LUB INNYCH W RAMACH KTÓRYCH NIE OTRZYMUJE ON WYNAGRODZENIA OBEJMUJĄCA

(i) KODOWANIE MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („MATERIAŁY WIDEO AVC”)

I/LUB

(ii) DEKODOWANIE FILMÓW AVC, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO WŁASNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD DOSTAWCY FILMÓW, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC.

W PRZYPADKU INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI I NIE JEST ONA DOMNIEMANA. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROMOCYJNEGO, WEWNĘTRZNEGO I KOMERCYJNEGO WYKORZYSTANIA PATENTU I LICENCJI MOŻNA UZYSKAĆ W MPEG LA, L.L.C.

INFORMACJE: HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Objęte jednym lub kilkoma zastrzeżeniami patentów HEVC wymienionych na stronie patentlist.accessadvance.com.


Oprogramowanie wykorzystujące licencje GNU GPL/LGPL

Oprogramowanie dołączone do tego produktu zawiera oprogramowanie objęte prawami autorskimi na licencji GPLv2 oraz innych licencji, które mogą wymagać dostępu do kodu źródłowego. Kopię stosownego kodu źródłowego wymaganego w ramach licencji GPLv2 (i innych licencji) można znaleźć na stronie https://www.sony.net/Products/Linux/.


Kod źródłowy wymagany w ramach licencji GPLv2 można otrzymać od nas na nośniku fizycznym przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu, składając wniosek za pośrednictwem formularza na stronie https://www.sony.net/Products/Linux/.
Niniejsza oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał niniejszą informację.