Obsługa aparatu z poziomu komputera (Fun. Zdal. sterow. PC)

Wykorzystywanie sieci Wi-Fi lub połączenia USB itp. do sterowania aparatem z poziomu komputera, włączając w to takie funkcje jak rejestrowanie obrazów i ich zapisywanie na komputerze.

Gdy aparat i smartfon są połączone, nie można sterować aparatem za pomocą komputera. Upewnij się, że aparat nie został wcześniej połączony ze smartfonem.

Szczegóły dotyczące [Fun. Zdal. sterow. PC] można znaleźć pod poniższym adresem URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7m4/l/pcremote.php


Poniżej przedstawiono procedurę podłączania aparatu do komputera z użyciem połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępowego Wi-Fi. Informacje na temat innych sposobów podłączania można znaleźć w części „Sposób podłączania aparatu do komputera przy użyciu metody innej niż za pośrednictwem punktu dostępowego Wi-Fi”.

 1. Wybierz MENU(Sieć) → [Wi-Fi][Podłącz Wi-Fi][WŁ.], aby podłączyć aparat do punktu dostępowego Wi-Fi.
  • Podłącz komputer do tego samego punktu dostępowego Wi-Fi.
 2. Wybierz MENU(Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Fun. Zdal. sterow. PC][Zdalne ster. PC][WŁ.].
 3. Wybierz [Info. o uwierzyt. dost.], aby wyświetlić informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło i odcisk palca.
  • Informacje te można sprawdzić, wybierając MENU (Sieć) → [Opcja sieci][Info. o uwierzyt. dost.].
 4. Uruchom aplikację Imaging Edge Desktop (Remote) na komputerze, a następnie wprowadź i zatwierdź informacje uwierzytelnienia dostępu.
  Można teraz obsługiwać aparat, używając aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote).

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Zdalne ster. PC:
Ustawianie, czy funkcja [Zdalne ster. PC] ma być wykorzystywana, czy też nie. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Parowanie:
W przypadku podłączania przez punkt dostępowy Wi-Fi bez użycia funkcji [Uwierzyt. dostępu] należy sparować aparat z komputerem.
Info. o Wi-Fi Direct:
Wyświetlanie informacji dotyczących podłączania aparatu do komputera przez Wi-Fi Direct.


Sposób podłączania aparatu do komputera przy użyciu metody innej niż za pośrednictwem punktu dostępowego Wi-Fi

W przypadku łączenia się za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Użyj aparatu jako punktu dostępowego i podłącz aparat do komputera bezpośrednio za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Wybierz MENU(Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Fun. Zdal. sterow. PC][Info. o Wi-Fi Direct], aby wyświetlić informacje o połączeniu Wi-Fi (identyfikator SSID i hasło) z aparatem. Podłącz aparat do komputera, wykorzystując informacje o połączeniu Wi-Fi wyświetlone w aparacie.

W przypadku łączenia się za pomocą przewodu USB

Złącze USB Type-C w aparacie połącz z komputerem za pomocą przewodu USB (w zestawie).

Następnie na ekranie wyświetlanym w aparacie wybierz [Zd. fot. (Zdalne sterow. PC)].


Wskazówka

 • W pozycji [Ust. zdal. fotografow.] w [Łąc./Zd.ste.PC] można ustawić lokalizację zapisu i format zapisywanych zdjęć w przypadku zdalnego rejestrowania obrazów za pomocą komputera.
 • Gdy w pozycji [Uwierzyt. dostępu] ustawiono [WYŁ.] i połączenie jest nawiązywane przez punkt dostępowy Wi-Fi, konieczne jest sparowanie aparatu z komputerem. Po Punkcie 1 wybierz MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Fun. Zdal. sterow. PC][Parowanie], a następnie sparuj aparat z komputerem, używając aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote) na komputerze. W przypadku procedury inicjalizacji aparatu informacje o parowaniu są usuwane.