Pozbywanie się aparatu i/lub karty pamięci albo pożyczanie bądź przekazywanie ich innym osobom (uwagi dotyczące ochrony informacji osobistych)

W zależności od funkcji i ustawień aparatu w aparacie i/lub na karcie pamięci mogą zostać zapisane ważne informacje.

Przed pozbyciem się aparatu i/lub karty pamięci albo pożyczeniem bądź przekazaniem ich innym osobom należy przeczytać poniższe informacje i upewnić się, że procedury zostały zakończone.

Uwagi dotyczące pożyczania aparatu, jego przekazywania lub pozbywania się.

Przed pozbyciem się aparatu albo pożyczeniem bądź przekazaniem go innym osobom należy koniecznie wykonać poniższe operacje, aby nie ujawnić informacji prywatnych.

  • Wybierz [Reset ustawień][Inicjuj].

Uwagi dotyczące korzystania z usługi w chmurze (Creators’ Cloud)

Przed wypożyczeniem lub przekazaniem aparatu należy upewnić się, że informacje o powiązaniu aparatu oraz ustawienia przekazywania są właściwe, aby zapobiec szkodom związanym na przykład z przekazaniem zawartości aparatu na platformę Creators’ Cloud należącą do przypadkowej strony trzeciej. Jeżeli ustawienia nie są odpowiednie, należy wykonać następujące czynności.

  • W przypadku przekazywania lub wypożyczania aparatu: zainicjować aparat lub anulować w aparacie powiązanie z usługą Creators’ Cloud. Należy także anulować powiązanie aparatu w usłudze Creators’ Cloud.
  • Jeśli aparat został Tobie przekazany lub jeśli pożyczasz aparat od kogoś: zainicjuj aparat lub anuluj w aparacie powiązanie z usługą Creators’ Cloud.

Należy pamiętać, że usługa Creators’ Cloud może być dostępna tylko w pewnych krajach lub regionach.

Uwagi dotyczące pozbywania się karty pamięci, pożyczania jej lub przekazywania innym osobom

Wykonanie operacji [Formatuj] lub [Kasuj] w aparatcie lub komputerze może nie usunąć całkowicie danych z karty pamięci. Przed pożyczeniem lub przekazaniem karty pamięci innym osobom wskazane jest całkowite usunięcie z niej wszelkich danych za pomocą oprogramowania do usuwania danych. W przypadku pozbywania się karty pamięci, wskazane jest fizyczne jej zniszczenie.

Uwagi dotyczące funkcji sieciowych

W zależności od warunków użytkowania aparatu podczas korzystania z funkcji sieciowych, osoby trzecie mogą bez zezwolenia uzyskać dostęp do aparatu. Na przykład do nieupoważnionego dostępu do aparatu może dochodzić w środowiskach sieciowych, do których podłączone jest inne urządzenie sieciowe lub z którymi inne urządzenie sieciowe może nawiązywać połączenie bez zezwolenia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z podłączenia do takich środowisk sieciowych.

Uwagi dotyczące informacji o lokalizacji

W przypadku przekazywania i udostępniania zdjęć lub filmów zarejestrowanych opisywanym aparatem w Internecie, gdy informacje o lokalizacji są powiązane z dedykowaną aplikacją na smartfony, można przypadkowo ujawnić informacje o lokalizacji stronie trzeciej. Aby uniemożliwić stronom trzecim uzyskiwanie informacji o lokalizacji, należy wyłączyć funkcję [Powiązanie informacji o lokalizacji] w dedykowanej aplikacji.

Ostrzeżenie dotyczące praw autorskich

Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nieuprawniona rejestracja takich materiałów może stanowić naruszenie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich.