Ust. uwierzyt. dost.

Szyfrowanie łączności między aparatem a urządzeniem podczas zdalnego rejestrowania lub przesyłania obrazów za pomocą smartfona lub w przypadku łączenia się za pośrednictwem funkcji zdalnego sterowania z komputera.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 2.00 lub nowszej.

  1. MENU(Sieć) → [Opcja sieci][Ust. uwierzyt. dost.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Uwierzyt. dostępu:
Ustawianie, czy łączność ma być szyfrowana przy użyciu uwierzytelniania dostępu. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Użytkownik:
Ustawianie nazwy użytkownika do uwierzytelniania dostępu.
Hasło:
Ustawianie hasła do uwierzytelniania dostępu.
Wygeneruj hasło:
Automatyczne generowanie hasła do uwierzytelniania dostępu.

Uwaga

  • Przy ustawieniu [WYŁ.] w pozycji [Uwierzyt. dostępu] łączność odbywa się bez uwierzytelniania SSH połączenia i bez szyfrowania, tak więc przypadkowa osoba trzecia może przechwycić przesyłane treści lub uzyskać dostęp do aparatu.
  • Przed podłączeniem aparatu do smartfona lub komputera należy upewnić się, że w pozycji [Uwierzyt. dostępu] nie ustawiono przypadkowo opcji [WYŁ.].
  • W przypadku [Ust. uwierzyt. dost.] nazwa użytkownika i hasło są automatycznie generowane i ustawiane w momencie zakupu aparatu. Podczas ustawiania własnej nazwy użytkownika i hasła należy zachować ostrożność, aby nie zostały przechwycone przez inne osoby.
  • Hasło w pozycji [Ust. uwierzyt. dost.] powinno być na tyle długim ciągiem znaków, aby utrudnić innym osobom jego odgadnięcie, i należy je przechowywać w bezpieczny sposób.
  • W przypadku anulowania maskowania hasła podczas jego wprowadzania istnieje ryzyko, że zostanie ono ujawnione osobie trzeciej. Przed wyświetleniem bez maskowania upewnij się, że w pobliżu nie ma nikogo.
  • Przed pożyczeniem lub przekazaniem aparatu innym osobom należy przeprowadzić procedurę inicjalizacji jego ustawień.
  • W pozycji [Użytkownik] należy ustawić ciąg znaków alfanumerycznych/symboli o długości nieprzekraczającej 16 znaków.
  • W pozycji [Hasło] należy ustawić ciąg znaków alfanumerycznych/symboli o długości od 8 do 16 znaków z uwzględnieniem liter i cyfr.