Ustawienia Bluetooth

Do kontroli ustawień nawiązywania połączenia Bluetooth między aparatem a smartfonem lub pilotem zdalnego sterowania Bluetooth.

  1. MENU (Sieć) → [Bluetooth] → Wybierz pozycję menu i ustaw żądany parametr.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Funkcja Bluetooth:
Ustawianie, czy funkcja Bluetooth aparatu ma być włączona, czy też nie. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Parowanie:
Wyświetlanie ekranu parowania aparatu ze smartfonem lub pilotem zdalnego sterowania Bluetooth.
Zarz. sparow. urząd.:
Umożliwia sprawdzenie lub usunięcie informacji o parowaniu urządzeń sparowanych z aparatem.
Zd.st.prz. Bluetooth:
Ustawianie, czy ma być używany zgodny pilot zdalnego sterowania Bluetooth (sprzedawany oddzielnie). ([WŁ.]/[WYŁ.])
Wyświetl adres urz.:
Wyświetlanie adresu BD aparatu.

Uwaga

  • Po usunięciu informacji o parowaniu z aparatem ze smartfona należy poleceniem [Zarz. sparow. urząd.] usunąć z aparatu informacje o parowaniu ze smartfonem.