Chwilowa zmiana funkcji pokrętła (Ust. mojego pok.)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Wybrane funkcje można przypisać do pokrętła przedniego, pokrętła tylnego L, pokrętła tylnego R i do pokrętła sterowania. Można również zarejestrować maksymalnie trzy kombinacje ustawień „Moje pokrętło”. Można szybko przywołać lub przełączyć zarejestrowane ustawienia „Moje pokrętło”, naciskając przypisany wcześniej przycisk.

Rejestrowanie funkcji do „Mojego pokrętła”

Zarejestruj funkcje, które chcesz przypisać do pokrętła przedniego, pokrętła tylnego L, pokrętła tylnego R i pokrętła sterowania w pozycjach od [Moje pokrętło 1] do [Moje pokrętło 3].

 1. MENU → (Ustawienia) → [Dostos. pokrętła][Ust. mojego pok.].
 2. Wybierz pokrętło używane w funkcji (Moje pokrętło 1) i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 3. Wybierz odpowiednią funkcję do przypisania, korzystając ze stron góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania, a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.

  • Wybierz „--” (Nieustawiono) w przypadku pokrętła, do którego nie chcesz przypisywać żadnych funkcji.
 4. Po wybraniu funkcji dla wszystkich pokręteł w pozycji (Moje pokrętło 1), powtarzając czynności opisane w punktach 2 i 3, wybierz [OK].

  Ustawienia w pozycji (Moje pokrętło 1) zostaną zarejestrowane.

  • Jeśli chcesz zarejestrować ustawienia również w pozycjach (Moje pokrętło 2) i (Moje pokrętło 3), wykonaj opisaną powyżej procedurę.


Przypisywanie przycisku do przywoływania „Mojego pokrętła”

Przypisz przycisk ustawień własnych do przywoływania ustawień „Moje pokrętło”.

 1. MENU → (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Us.prz.Włas./pok.] lub [Us.prz.Włas./pok.] → Wybierz przycisk, który ma służyć do przywoływania ustawień „Moje pokrętło”.
 2. Wybierz numer ustawienia „Moje pokrętło”, które ma być przywołane, lub wzorzec przełączania „Mojego pokrętła”.


Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

M. pok. 1 pod. blok. / M. pok. 2 pod. blok./M. pok. 3 pod. blok.:
Trzymając wciśnięty przycisk, funkcje zarejestrowane w pozycji [Ust. mojego pok.] zostaną przypisane do danego pokrętła.
Moje pok. 1→2→3 :
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę funkcji w następującej kolejności: „Zwykłe działanie → Funkcja Mojego pokrętła 1 → Funkcja Mojego pokrętła 2 → Funkcja Mojego pokrętła 3 → Zwykłe działanie”.
Przeł. mojego pok. 1 / Przeł. mojego pok. 2/Przeł. mojego pok. 3:
Funkcja zarejestrowana poleceniem [Ust. mojego pok.] pozostaje, nawet jeśli dany przycisk nie zostanie przytrzymany. Naciśnij ponownie przycisk, aby przywrócić zwykłe działanie.


Fotografowanie podczas przełączania „Mojego pokrętła”

Podczas rejestrowania obrazów można przywołać ustawienia „Moje pokrętło” za pomocą przycisku ustawień własnych i rejestrować obrazy, zmieniając ustawienia rejestrowania przez obrót pokrętła przedniego, pokrętła tylnego L, pokrętła tylnego R i pokrętła sterowania.


W poniższym przykładzie w pozycji „Moje pokrętło” są zarejestrowane wymienione poniżej funkcje, a funkcja [Moje pok. 1→2→3] jest przypisana do przycisku C1 (Własne 1).

Element do obsługi Moje pokrętło 1 Moje pokrętło 2 Moje pokrętło 3
Pokrętło przednie Przysłona Twórczy wygląd Przes. ram. AF : S
Pokrętło tylne L Szybkość migawki Bal. bi. (Temp.barw.) Przes. ram. AF : S
Pokrętło tylne R Kompens.eksp. Obszar ostrości Przes. ram. AF : D
Pokrętło sterowania ISO Balans bieli Nieustawiono
 1. Naciśnij przycisk C1 (Własne 1).

  Funkcje zarejestrowane w pozycji [Moje pokrętło 1] zostaną przypisane do pokrętła przedniego, pokrętła tylnego L, pokrętła tylnego R i pokrętła sterowania.

  • Ikony funkcji zarejestrowanych w pozycji [Moje pokrętło 1] są wyświetlane w dolnej części ekranu.

 2. Obróć pokrętło sterowania, aby ustawić wartość ISO, obróć pokrętło przednie, aby ustawić wartość przysłony, obróć pokrętło tylne L, aby ustawić czas otwarcia migawki, obróć pokrętło tylne R, aby ustawić kompensację ekspozycji.
 3. Ponownie naciśnij przycisk C1. Funkcje zarejestrowane w pozycji [Moje pokrętło 2] zostaną przypisane do pokrętła przedniego, pokrętła tylnego L, pokrętła tylnego R i pokrętła sterowania.
 4. Obróć pokrętło sterowania, aby ustawić [Balans bieli], obróć pokrętło przednie, aby ustawić [Twórczy wygląd], obróć pokrętło tylne L, aby ustawić [Bal. bi. (Temp.barw.)], obróć pokrętło tylne R, aby ustawić [Obszar ostrości].
 5. Naciśnij ponownie przycisk C1 i zmień wartości ustawień w przypadku funkcji zarejestrowanych w pozycji [Moje pokrętło 3].

Uwaga

 • Ustawienia „Mojego pokrętła”, w przypadku których w pozycji każdego pokrętła ustawiono wartość [Nieustawiono], nie są przywoływane po naciśnięciu przycisku ustawień własnych. Są one również pomijane w pozycji [Moje pok. 1→2→3].
 • Nawet jeśli pokrętło zostało zablokowane przy użyciu funkcji [Blokada elem. steruj.], zostanie ono odblokowane tymczasowo w momencie przywołania ustawień „Moje pokrętło”.