Ustawianie metody przeskakiwania między obrazami (Ust.przej.między obr.)

Ustawianie metody przeskakiwania między odtwarzanymi obrazami odpowiednio dla pokrętła przedniego, pokrętła tylnego L i pokrętła tylnego R.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Opcja odtwarz.][Ust.przej.między obr.] → Wybierz pokrętło, którego ustawienie chcesz zmienić, a następnie wybierz właściwe ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Pojedynczo - Co 100 obrazów:
Przeskakiwanie o określoną liczbę obrazów.
Co 3 minut / Co 5 minut / Co 10 minut / Co 30 minut / Co 1 godziny / Co 3 godziny / Co 6 godziny / Co 12 godziny / Co 24 godziny:
Przeskakiwanie między obrazami o określony czas w oparciu o datę i godzinę zarejestrowania obrazów.
Tylko chronione:
Odtwarzanie tylko chronionych obrazów.
Tylko klas. :
Odtwarzanie wszystkich ocenionych obrazów.
Tylko klas. () - Tylko klas. ():
Odtwarzanie tylko obrazów z przyznaną oceną (od do ).
Tylko bez klasyf.:
Odtwarzanie tylko obrazów bez oceny.
Tylko Shot Mark:
Wprowadzanie docelowego ustawienia przeskakiwania obrazów tylko w odniesieniu do obrazów ze Znakami ujęć.
Tyl. Shot Mark1/Tyl. Shot Mark2:
Wprowadzanie docelowego ustawienia przeskakiwania obrazów tylko w odniesieniu do obrazów z określonym Znakiem ujęcia.
Brak Shot Mark:
Wprowadzanie docelowego ustawienia przeskakiwania obrazów tylko w odniesieniu do obrazów bez Znaków ujęć.
Tylko klat. podz.:
Wprowadzanie docelowego ustawienia przeskakiwania obrazów tylko w odniesieniu do kadrów podziału.
Obraz po podz.:
Wprowadzanie docelowego ustawienia przeskakiwania obrazów tylko w odniesieniu do obrazów obok kadrów podziału.


Dodawanie Znaku ujęcia do filmu

Dodany Znak ujęcia może być wykorzystywany przy wyborze, przesyłaniu lub edycji filmu.

Przypisz funkcję [Dodaj Shot Mark1] / [Dodaj Shot Mark2] do żądanego przycisku ustawień własnych poleceniem [Us.prz.Włas./pok.] i podczas nagrywania filmu naciśnij ten przycisk.

  • Znak ujęcia można również dodać podczas odtwarzania filmu, przypisując funkcję [Dod./us. Shot Mark1] / [Dod./us. Shot Mark2] do odpowiedniego przycisku ustawień własnych poleceniem [Ust. Prz. Własne] i naciskając ten przycisk.


Tworzenie kadrów podziału

Utworzony kadr podziału pomiędzy sesjami rejestrowania obrazów można wykorzystać przy wyborze obrazów.

Przypisz wcześniej funkcję [Utw. klatkę podziału] do żądanego przycisku ustawień własnych poleceniem [Us.prz.Włas./pok.] i naciśnij ten przycisk, gdy chcesz utworzyć kadr podziału.

Uwaga

  • Po wybraniu opcji [Pojedynczo], [Co 10 obrazów] lub [Co 100 obrazów] jedna grupa jest liczona jako jeden obraz.