Display as Group

S to funkcijo nastavite, ali želite, da so fotografije, ki so bile zajete zaporedoma ali z intervalnim fotografiranjem, prikazane kot skupina ali ne.

 1. MENU › (Playback) › [Display as Group] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže slike v skupini.
Off:
Ne prikaže slik v skupini.

Namig

 • Spodnje slike so prikazane v skupini.
  • Slike, zajete z možnostjo [Drive Mode] nastavljeno na [Cont. Shooting] (Eno zaporedje slik, zajetih z neprekinjenim pritiskom sprožila med zaporednim fotografiranjem, postane ena skupina.)
  • Slike, zajete s funkcijo [Interval Shoot Func.] (Slike, zajete z enim intervalnim fotografiranjem postanejo ena skupina.)
  • Slike, zajete s funkcijo [Single Burst Shoot.]
 • Na zaslonu s kazalom slik je nad skupino prikazana ikona .

Opomba

 • Slike je moč združiti v skupine in prikazati le, ko je možnost [View Mode] nastavljena na [Date View]. Ko ta možnost ni nastavljena na [Date View], slik ni mogoče združevati v skupine in prikazovati, tudi če je možnost [Display as Group] nastavljena na [On].
 • Če izbrišete skupino, bodo izbrisane vse slike v skupini.