File/Folder Settings (fotografija)

S to funkcijo nastavite imena datotek za fotografije, ki jih boste posneli, in določite mape za shranjevanje posnetih fotografij.

  1. MENU › (Setup) › [File/Folder Settings] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

File Number:
Nastavite lahko, kako se fotografijam dodeljujejo številke.
[Series]: Številk datotek ne ponastavi za vsako mapo.
[Reset]: Številke datotek ponastavi za vsako mapo.
Set File Name:
Določite lahko prve tri znake imena datotek.
Select REC Folder:
Izbere mapo, v kateri bodo shranjene slike, ko je možnost [Folder Name] nastavljena na [Standard Form].
New Folder:
Ustvari novo mapo, v katero bodo shranjene fotografije. Ustvarjena bo nova mapa, oštevilčena s številko prejšnje mape +1.
Folder Name:
Nastavite lahko način, na katerega so dodeljena imena map.
[Standard Form]: Mape so poimenovane kot »številka mape + MSDCF«.
Primer: 100MSDCF
[Date Form]: Mape so poimenovane kot »ime mape + Y (zadnja števka letnice)/MM/DD«.
Primer: 10090405 (številka mape: 100; datum: 5. april 2019)

Opomba

  • Za možnost [Set File Name] lahko uporabite le velike črke, številke in podčrtaj. Podčrtaja ni mogoče uporabiti za prvi znak.
  • Trije znaki, navedeni za možnost [Set File Name], se uporabijo le za datoteke, posnete po izvedbi nastavitev.
  • Ko je možnost [Folder Name] nastavljena na [Date Form], ne morete izbrati mape za shranjevanje datotek.
  • Če snemate slike s pomnilniško kartico, ki je bila uporabljena v drugi napravi, bo morda samodejno ustvarjena nova mapa.
  • V eno mapo je mogoče shraniti do 4000 slik. Ko je zmogljivost presežena, se samodejno ustvari nova mapa.