Översikt över läget AUTO/P/S/M

Vertikalt läge

Bild som visar var varje parameter finns på Photo Pro-standbyskärmen i läget AUTO/P/S/M i stående läge. Området längst upp, 1 till 5. Höger sida på enheten, 6 och 11. Området längst ned, 7 till 10 och 12 till 18.

Horisontellt läge

Bild som visar var varje parameter finns på Photo Pro-standbyskärmen i läget AUTO/P/S/M i liggande läge. Ovansidan på enheten, 6 och 11. Området i mitten, 1, 5 och 4. Området till höger, uppifrån och ned, 9, 13, 15 och 19. Området längst ned, 7 och 8. Området till vänster, nedifrån och upp, 16 till 18, 10, 2 och 3.

 1. Ikon för datalagring / mängden ledigt utrymme / Filformat / bildstorlek

  För att välja filformat, tryck på [MENU] > [Tagning] > [Filformat] och välj sedan ett alternativ. (RAW / RAW och JPEG / JPEG)

  För att välja bildformat, tryck på [MENU] > [Tagning] > [Bildförhållande] och välj sedan ett alternativ. (4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2)

 2. Tryck för att ställa in mer detaljerade inställningar.

 3. Tryck för att gå över till fotoläge.

  För att välja standardfotoläge när Photo Pro startar trycker du på [MENU] > [Konfiguration] > [Fotoläge vid start] och väljer sedan ett alternativ.

 4. Batteristatus

 5. Geotaggningsstatus

 6. Använd volymknappen för att zooma in eller ut.

 7. Skärpeinställningsindikator / exponeringsinställningar

  (Ikon för kontinuerlig AF) anger att skärpeinställningen pågår när [Kontinuerlig AF] är valt.

  (Ikon för kontinuerlig AF) anger att skärpan är inställd på motivet när [Kontinuerlig AF] är valt. Skärpeinställningen kommer att justeras kontinuerligt utifrån motivets rörelser.

  (Ikon för autofokus) anger att skärpan är inställd på motivet.

  (Ikon för AE-lås) anger att exponeringen är låst.

 8. Dra reglaget åt höger för att låsa exempelvis fotoläget och funktionsmenyn, så att oavsiktliga ändringar förhindras.

 9. Ratt

  • Justera exponeringsvärdet när läget Program auto (P) är valt.
  • Justera slutarhastigheten när läget Prioritera slutarhastighet (S) eller Manuell exponering (M) är valt.
 10. Tryck för att visa eller dölja information som visas i sökaren.

  Histogrammet representerar luminansdistributionen grafiskt.

  Vattenpasset hjälper dig att mäta enhetens vinkel och hålla bilden vågrät. När enheten avkänner att den är nivellerad kommer vattenpasset att ändras till grönt.

  För att anpassa posterna som visas när du trycker på [DISP], tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Anpassa DISP-knapp].

 11. Använd slutarknappen för att starta Photo Pro eller ta bilder.

 12. Tryck för att öppna funktionsmenyn.

 13. Tryck för att låsa exponeringen.

  Knappen blir orange när exponeringen är låst. Tryck på knappen igen för att låsa upp exponeringen.

  För att tilldela en annan funktion till knappen AEL ska du trycka på [MENU] > [Konfiguration] > [Anpassa AEL-knappen].

 14. Använd slutarknappen för att ta bilder.

 15. Knappen AF-ON (när fokusläget är inställt på [Enbilds-AF] eller [Kontinuerlig AF]) / (Ikon för fokusförstoring) (när fokusläget är inställt på [Manuellt fokus])

  • Tryck på knappen AF-ON för att låsa skärpeinställningen.

   Knappen blir orange när skärpeinställningen är låst. Tryck på knappen igen för att låsa upp skärpeinställningen.

  • Tryck på (Ikon för fokusförstoring) för att förstora bilden och justera skärpeinställningen.

 16. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton.

  Tryck på (Bakåt-knapp) för att återgå till Photo Pro-standbyskärmen.

 17. Tryck för att byta lins.

  Zooma genom att använda zoomratten, nypa ihop eller dra isär i sökaren eller använda volymknappen. Tryck på (Ikon för att öppna zoomratt) för att visa zoomratten i liggande läge.

 18. Tryck för att låsa eller låsa upp skärmrotationen.

 19. Funktionsmeny

  Tryck för att justera inställningarna.

  För att omfördela eller ändra ordningen på inställningsposterna i funktionsmenyn, tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Anpassa Funktionsmeny].

TP1000432054