Fotografera stillbilder

 1. Starta Photo Pro.
  • Hitta och tryck på (Ikon för Photo Pro).
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.
  • Tryck på (Kameraknapp) från låsskärmen och håll kvar fingret.
  • Tryck på strömknappen två gånger. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kameran] och tryck sedan på reglaget när du vill aktivera funktionen.
 2. Välj ett fotoläge.
  • AUTO (Automatiskt läge): Inställningsvärden ställs in på lämpligt sätt av Photo Pro så att du kan ta foton av alla sorters motiv under alla förhållanden med bra resultat.
  • P (Program Auto): Det går att ta foton med automatiskt justerad exponering (såväl slutartid som bländarvärde).
  • S (Prioritera slutarhastighet): Det går att fotografera motiv som rör sig snabbt osv. med en manuellt inställd slutartid. (ISO-värdet justeras automatiskt.)
  • M (Manuell exponering): Det går att fotografera med önskad slutartid och ISO-värde.
  • MR (Hämta från minnet): Du kan registrera upp till tre ofta använda kombinationer av lägen eller inställningar i förväg och hämta fram dem när du tar foton. Välj [MR], välj siffran för den kombination som du vill hämta och tryck sedan på [Anv.] för att använda inställningarna som visas under [Hämta kamerainställn.].

  Bild som visar hur man väljer fotoläge när Photo Pro används

 3. Justera inställningarna.
 4. Ställ in skärpan.
  • Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.

   Bild som visar hur man håller enheten horisontellt vid tagning av en bild med Photo Pro

 5. Ta en bild.
  • Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

OBS!

 • När fotoläget är inställt på AUTO/P/S/M finns det ingen slutarknapp på standbyskärmen för Photo Pro i liggande läge. Använd enhetens slutarknapp.

Tips

 • Du kan aktivera eller inaktivera den haptiska feedbacken när du interagerar med skärmen, till exempel via lägesväljaren. Tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Haptisk feedback].
TP0003028358