Video Pro – Inställningar

Tryck på (Ikon för inställningar) för att öppna menyn Inställningar.

Tagning

 • ISO/Öka-läge

  Används för att växla det visade värdet mellan ISO-känslighet och förstärkning.

 • AGC-gräns (HDR)/AGC-gräns (SDR)

  Används för att ange den övre gränsen för AGC (Auto Gain Control). Någon övre gräns sätts inte när [Av] är valt. [AGC-gräns (HDR)] och [AGC-gräns (SDR)] kan väljas när [Öka] är valt i [ISO/Öka-läge].

 • Auto ISO-gräns (HDR)/Auto ISO-gräns (SDR)

  Används för att ställa in den övre gränsen för ISO-känsligheten. Någon övre gräns sätts inte när [Av] är valt. [Auto ISO-gräns (HDR)] och [Auto ISO-gräns (SDR)] kan väljas när [ISO] är valt i [ISO/Öka-läge].

 • VB-läge

  Växlar hur vitbalansen definieras mellan [Temperatur] och [Förinställning]. Välj [Temperatur] för att definiera vitbalansen utifrån färgtemperatur, uppmätt i Kelvin. Välj [Förinställning] för att definiera vitbalansen utifrån fastställda förinställningar.

 • Justera ABGM

  Aktiverar eller inaktiverar vitbalansjustering via skjutreglagen AB och GM.

 • Objektspårning

  Används för att detektera och följa föremål i rörelse.

Projekt

 • Filformat (4K)

  Används för att ange filformat för inspelning.

Media

 • Titelprefix

  Används för att ändra titelprefixet. Filnamnet för den inspelade videon är ”Titelprefix_Datum_Tid”.

 • Datalagring

  Används för att välja internlagring eller ett SD-kort som destination för lagringen.

  Om du väljer ett SD-kort för att spara filer rekommenderar vi att du använder ett SD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

Övervakning

 • Konturfr.

  Används för att ställa in om konturframhävning ska visas eller döljas.

 • Konturframhävningsfärg

  Används för att välja en konturframhävningsfärg.

 • Histogram

  Används för att ställa in om histogrammet ska visas eller döljas när du trycker på [DISP].

Ljud

 • Intelligent vindfilter

  Används för att minska vindbruset.

 • Mik

  Används för att välja [Alla riktningar (stereo)] eller [Röstprioritet (bak)]. När [Röstprioritet (bak)] är valt ska du röra den bakre panelen så lite som möjligt under inspelningen för att undvika störande ljud i inspelningen.

Teknik

 • Tilldela slutarknapp

  REC/Strömmar: Slutarknappen används som en REC-knapp (i inspelningsläge) eller som en streamingknapp (i strömningsläge). Du kan börja spela in eller streama genom att trycka på slutarknappen även om en dialogruta för inställningar är öppen.

  Foto: Slutarknappen används för att ta ett foto under inspelningens gång. Du kan ta ett foto under inspelningens gång genom att trycka på slutarknappen även om en dialogruta för inställningar visas.

  Av: Inga funktioner är tilldelade.

 • Tilldela volymknappar

  Zoom: Volymknappen används för att zooma in eller ut. Du kan zooma in eller ut genom att trycka på volymknappen även om en dialogruta för inställningar visas.

  REC/Strömmar: Volymknappen används som en REC-knapp (i inspelningsläge) eller som en streamingknapp (i strömningsläge). Du kan börja spela in eller streama genom att trycka på volymknappen även om en dialogruta för inställningar är öppen.

  Volym: Aktiverar volymknappen för Video Pro.

  Av: Inga funktioner är tilldelade.

 • Låsalternativ

  Helskärm: Låser hela skärmen inklusive REC-knappen och (Ikon för Kamera) (eller streaming-knappen och mikrofonknappen i strömningsläge) när du låser skärmen.

  Inte REC/Ström: Låser inte REC-knappen och (Ikon för Kamera) (eller streaming-knappen och mikrofonknappen i strömningsläge) när du låser skärmen.

 • Spara plats

  Dina stillbilder och videoklipp sparas med information om den plats där de togs.

Nätverk

Du kan konfigurera nätverksinställningar som rör streaming.

Underhåll

 • Guide för att förlänga inspelningstiden/Guide för att förlänga streamingtiden

  Optimerar inställningarna för att förhindra att enhetens temperatur ökar, så att du kan spela in eller streama under längre tid.

 • Kalib. av Vattenpass

  Används för att kalibrera standarden för det horisontella planet för att åtgärda avvikelser i lutningsriktningen.

 • Bluetooth-fjärrkontroll

  Används för hopparning med en Bluetooth-fjärrkontroll.

 • Självstudie

  Används för att visa en självstudie rörande Video Pro.

 • Tips

  Används för att komma till webbplatsen med tips om Video Pro.

 • Tillgänglighet

  Används för att visa en länk till tillgänglighetsinformation.

 • Återställ inställningar

  Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

TP1000543075