Optagelse af film

Du kan indstille optageformatet og eksponeringen og optage film ved hjælp af de dedikerede menupunkter for film.

 1. Indstil tilstandsknappen til (Film).

  • Drej på tilstandsknappen, mens du trykker på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen i midten af tilstandsknappen.
 2. Tryk på MOVIE (Film)-knappen for at starte optagelsen.

 3. Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Sådan vælges optageformatet ( Filformat)

Opløsningen og graden af kompatibilitet varierer afhængigt af optageformatet (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Vælg formatet i henhold til formålet med den film, som skal optages.

Sådan vælges billedhastigheden eller billedkvaliteten ( Filmindstillinger)

Billedhastigheden bestemmer, hvor jævn bevægelse i film bliver. ([Filmindstillinger][Bil.frek. f. optag.])

Billedkvaliteten ændres med bithastigheden. ([Filmindstillinger][Optageindstilling])

Hvis bithastigheden er høj, øges mængden af oplysninger, og du kan optage film i høj kvalitet. Dette vil dog medføre en større datamængde.

Vælg billedhastigheden og bithastigheden i henhold til din præference og dit formål.

Sådan justeres eksponeringen (Ekspo.kontroltype/Eksponeringstilst.)

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [P/A/S/M-tilst.], skal du vælge eksponeringstilstanden vha. kombinationen af lukkerhastighed og blændeværdi på samme måde som ved optagelse af et stillbillede.

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], kan du indstille både lukkerhastigheden og blændeværdien automatisk eller manuelt.

Sådan vælges fokuseringsmetoden ( Fokustilstand/ Fokusområde)

Vælg (Kontinuerlig AF) eller (Manuel fokus) for [Fokustilstand]. Du kan angive fokusområdet ved at indstille [Fokusområde].


Selv under optagelse med manuel fokus kan du midlertidigt skifte til autofokus på følgende måder.

 • Tryk på den brugertilpassede tast, som [AF til] er tildelt til, eller tryk udløserknappen halvvejs ned.
 • Tryk på den brugertilpassede tast, som [Øje-AF] blev tildelt til.
 • Berør motivet på skærmen.

Sådan optages filmlyd i 4 kanaler

Monter originalt Sony-tilbehør, der understøtter 4-kanals og 24-bit lydoptagelse, på kameraets multiinterface-tilbehørssko.

Tip!

 • Du kan også tildele funktionen start/stop af filmoptagelse til en foretrukken tast.
 • Du kan fokusere hurtigt under optagelse af film ved at trykke udløserknappen halvvejs ned. (Lyden af autofokusbetjeningen optages muligvis med i visse tilfælde.)
 • Du kan ændre indstillingerne for ISO-følsomhed, eksponeringskompensation og fokusområde under optagelse af film.
 • Lydene fra kameraet og objektivet i funktion bliver muligvis optaget under filmoptagelse. Indstil [Lydoptagelse] til [Fra] for at forhindre, at der optages lyde.
 • For at forhindre betjeningslyden af zoomringen i at blive optaget, når der anvendes et elektrisk zoomobjektiv, anbefaler vi, at du optager film vha. zoomknappen. Når du flytter zoomknappen, skal du passe på ikke at vende armen.

Bemærk!

 • Der vises et ikon, som indikerer at der skrives data, efter optagelse. Fjern ikke hukommelseskortet, mens ikonet vises.
 • Du kan ikke begynde at optage en film, mens du skriver data. Vent, indtil dataskrivning er gennemført, og "STBY" vises inden optagelse af en film.
 • Hvis -ikonet (Advarsel om overophedning) vises, er kameraets temperatur steget. Sluk for strømmen, lad kameraet køle af og vent indtil kameraet er klar til at optage igen.
 • Kameraets temperatur har tendens til at stige, når du optager film kontinuerligt, og du kan muligvis mærke, at kameraet er varmt. Dette er ikke en funktionsfejl. [Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.] vises muligvis også. I sådanne tilfælde skal du slukke for strømmen, lade kameraet køle af og vente indtil kameraet er klar til at optage igen.
 • Se "Optagetider for film" angående den kontinuerlige optagetid for en filmoptagelse. Når filmoptagelsen er afsluttet, kan du optage en film mere ved at trykke på MOVIE-knappen igen. Afhængigt af produktets og batteriets temperatur kan optagelsen muligvis stoppe for at beskytte produktet.