Anti-flicker-opt.

stillbillede

Detekterer flimmer/blink fra kunstige lyskilder som f.eks. lysstofrør, og timer optagelsen af billeder til øjeblikke, når flimmeret påvirker mindre.

Denne funktion reducerer forskelle i eksponeringen og farvetonen forårsaget af flimmer mellem det øverste område og det nederste område i et billede, som er optaget med hurtig lukkerhastighed og under kontinuerlig optagelse.

 1. MENU (Optagelse) → [Lukker/Lydløs][Anti-flicker-opt.][Til].
 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned og optag derefter billedet.
  • Produktet detekterer flimmer, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
  • Optag billedet efter bekræftelse af, at (flimmerikon) vises.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Reducerer ikke påvirkninger forårsaget af flimmer.
Til:
Reducerer påvirkninger forårsaget af flimmer. Når kameraet detekterer flimmer, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned, vil (flimmerikon) blive vist.

Tip!

 • Farvetonen på optagelsesresultatet kan muligvis variere, når du optager den samme scene vha. en anden lukkerhastighed. Hvis dette sker, anbefaler vi, at du optager i [Lukkerhast.prior.]- eller [Manuel eksp.]-tilstand med en fastsat lukkerhastighed.
 • Du kan udføre anti-flicker-optagelse ved at trykke på AF-ON (AF til)-knappen.
 • Du kan udføre anti-flicker-optagelse ved at trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på AF-ON (AF til)-knappen, selv når du er i manuel fokustilstand.
 • Når [Vælg Anti-flic.-op] er tildelt til den ønskede tast vha. [Specialtastindstil.], kan du slå [Anti-flicker-opt.]-funktionen til eller fra ved at trykke på tasten.

Bemærk!

 • Når du indstiller [Anti-flicker-opt.] til [Til], bliver billedkvaliteten af live-view reduceret.
 • Når du indstiller [Anti-flicker-opt.] til [Til], kan udløsningsforsinkelsen blive øget en smule. I kontinuerlig optagetilstand sænkes optagehastigheden muligvis, eller intervallet mellem hvert billede bliver muligvis uens.
 • Kameraet detekterer kun flimmer, når lyskildens frekvens er 100 Hz eller 120 Hz.
 • Kameraet kan ikke detektere flimmer afhængigt af lyskilden og optageforholdene, som f.eks. en mørk baggrund.
 • Selv hvis kameraet detekterer flimmer, bliver påvirkningerne forårsaget af flimmer muligvis ikke reduceret tilstrækkeligt afhængigt af lyskilden eller optagesituationen. Vi anbefaler, at du foretager prøveoptagelser først.
 • [Anti-flicker-opt.] er ikke til rådighed ved optagelse i følgende situationer:
  • Under bulb-optagelse
  • Når [Lydløs metode] er indstillet til [Til]
  • Filmoptagetilstand
 • Farvetonen på optageresultaterne kan muligvis variere afhængigt af indstillingen af [Anti-flicker-opt.].