Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper (Specialtastindstil.)

stillbillede, film

Du kan bruge den brugerdefinerede tastfunktion til at tildele de funktioner, du bruger mest, til taster, der er nemme at betjene. Dette gør det muligt at springe over processen med valg af punkter i MENU, så du hurtigere kan genkalde funktionerne.


Du kan separat tildele funktioner til brugertilpassede taster for optagetilstanden for stillbilleder, filmoptagetilstanden og afspilningstilstanden.

 • De funktioner, der kan tildeles, varierer afhængigt af tasterne.


Du kan tildele funktioner til de følgende taster.

Illustration som angiver de taster, som du kan tildele ønskede funktioner til

 1. AF-ON-knap
 2. Brugertilpas. knap 1
 3. Brugertilpas. knap 3
 4. Brugertilpas. knap 2
 5. MOVIE-knap
 6. Funkt. af AEL-knap
 7. Funk. af midterknap
 8. Kontrolhjul/Venstre knap-funk./Funkt. af højreknap/Ned-knap
 9. Brugertilpas. knap 4
 10. Midterkn. multivælg.
 11. Fn/ knap


Yderligere oplysninger om brugertilpasset tast-indstillinger kan fås ved at se den følgende URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7sm3/l/custom.php


Følgende er proceduren for tildeling af funktionen [Øje-AF] til AEL-knappen.

 1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Specialtastindstil.].
  • Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under optagelse af film, skal du vælge [Specialtastindstil.]. Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under afspilning af billeder, skal du vælge [Specialtastindstil.].
 2. Gå til [Bagpå1]-skærmen vha. øverste/nederste side af kontrolhjulet. Vælg derefter [Funkt. af AEL-knap], og tryk på midten af kontrolhjulet.
 3. Vælg [Øje-AF] vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side, og tryk derefter på midten.
  • Hvis du trykker på AEL-knappen i optagelsestilstanden for stillbilleder, og der registreres øjne, aktiveres [Øje-AF], og kameraet fokuserer på øjnene. Optag billeder, mens du holder AEL-knappen nede.

Tip!

 • Du kan også tildele optagefunktioner til hold fokus-knappen på objektivet. Men visse objektiver har ikke nogen hold fokus-knap.