Betjening af kameraet fra en computer (Fjern-pc-funktion)

Anvender en Wi-Fi- eller USB-forbindelse osv. til at betjene kameraet fra en computer, inklusive funktioner som optagelse og lagring af billeder på computeren.

Vælg MENU → (Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Kont. m, smartphone][Kont. m, smartphone][Fra] på forhånd.

Hvis du ønsker oplysninger om [Fjern-pc-funktion], kan du se den følgende URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7sm3/l/pcremote.php


 1. MENU (Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Fjern-pc-funktion] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.
 2. Tilslut kameraet til computeren, og start derefter Imaging Edge Desktop (Remote) på computeren.
  Du kan nu betjene kameraet vha. Imaging Edge Desktop (Remote).
  • Tilslutningsmetoden mellem kameraet og computeren afhænger af indstillingen for [Fjern-pc-tilsl.metod.].

Detaljer om menupunkt

Fjern-pc:
Indstiller, om [Fjern-pc]-funktionen skal anvendes eller ej. ([Til] / [Fra])
Fjern-pc-tilsl.metod.:
Vælger tilslutningsmetoden, når kameraet er tilsluttet en computer vha. [Fjern-pc]. ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[Wi-Fi-ad.pkt.tils])
Parring:
Når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Wi-Fi-ad.pkt.tils], skal du parre kameraet med computeren.
Wi-Fi Direct-info.:
Viser de oplysninger, der er nødvendige for at tilslutte til kameraet fra computeren, når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Wi-Fi Direct].
Lagringsdest. stillbil.:
Indstiller, om stillbilleder skal gemmes eller ej både på kameraet og computeren under optagelse med PC-fjernbetjening. ([Kun pc]/[Pc+kamera]/[Kun kamera])
Gem billedstr. på pc:
Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Pc+kamera]. JPEG/HEIF-filen i originalstørrelse eller en JPEG/HEIF-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])
RAW+J Gem bill. pc:
Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Pc+kamera]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])
RAW+H Gem bill. på PC:
Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Pc+kamera]. ([RAW og HEIF]/[Kun HEIF]/[Kun RAW])


Sådan forbindes kameraet og computeren

Når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [USB]

Tilslut USB Type-C-terminalen på kameraet til computeren vha. et USB-kabel.


Når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Wi-Fi Direct]

Brug kameraet som et adgangspunkt, og slut computeren direkte til kameraet via Wi-Fi.

Vælg MENU(Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Fjern-pc-funktion][Wi-Fi Direct-info.] for at få vist oplysninger om Wi-Fi-tilslutning (SSID og adgangskode) for kameraet. Forbind computeren og kameraet ved hjælp af de Wi-Fi-tilslutningsoplysninger, der vises på kameraet.


Når [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Wi-Fi-ad.pkt.tils]

Forbind kameraet og computeren via Wi-Fi vha. et trådløst adgangspunkt. Kameraet og computeren skal parres på forhånd.

Vælg MENU(Netværk) → [Wi-Fi][WPS-tryk] eller [Adgangspunktindst.] for at slutte kameraet til det trådløse adgangspunkt. Tilslut computeren til det samme trådløse adgangspunkt.
Vælg MENU → (Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Fjern-pc-funktion][Parring] på kameraet, og brug derefter Imaging Edge Desktop (Remote) til at parre kameraet og computeren. Vælg [OK] på den skærm til bekræftelse af parring, der vises på kameraet, for at afslutte parringen.

 • Parringsoplysningerne slettes, når du initialiserer kameraet.

Bemærk!

 • Når der er sat et hukommelseskort, som ikke kan optages på, i kameraet, kan du ikke optage stillbilleder, selvom [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Kun kamera] eller [Pc+kamera].
 • Når [Kun kamera] eller [Pc+kamera] er valgt, og der ikke er sat noget hukommelseskort i kameraet, vil lukkeren ikke blive udløst, selvom [Udløs uden kort] er indstillet til [Aktiver].
 • Du kan ikke optage med [Fjern-pc], mens der vises et stillbillede på kameraet.
 • [RAW+J Gem bill. pc] og [RAW+H Gem bill. på PC] kan kun indstilles, når [Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF].