ISO (stillbillede/film)

stillbillede, film

Følsomhed overfor lys er udtrykt med ISO-tallet (anbefalet eksponeringsindeks). Jo større tallet er, desto højere er følsomheden.

 1. ISO på kontrolhjulet → vælg ønsket indstilling.
  • Du kan også vælge MENU (Eksponering/Farve) → [Eksponering][ISO].
  • Du kan ændre værdien med 1/3 EV-trin ved at dreje på den forreste vælger såvel som ved at dreje på kontrolhjulet. Du kan ændre værdien med 1 EV-trin ved at dreje på den bagerste vælger.

Detaljer om menupunkt

ISO AUTO:
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
ISO 40 – ISO 409600:
Indstiller ISO-følsomheden manuelt. Vælger du et større tal, forøges ISO-følsomheden.

Tip!

 • Du kan ændre området for den ISO-følsomhed, der er indstillet automatisk i [ISO AUTO]-tilstand. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre side af kontrolhjulet, og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum].
 • Jo højere ISO-værdien er, desto mere støj vil der være på billederne.
 • De tilgængelige ISO-indstillinger vil variere afhængigt af, om du optager stillbilleder, optager film eller optager film i slowmotion/hurtigmotion.
 • Ved optagelse af film er der ISO-værdier mellem 80 og 409600 til rådighed. Hvis ISO-værdien er indstillet til en mindre værdi end 80, ændres indstillingen automatisk til 80. Når du er færdig med at optage filmen, vender ISO-værdien tilbage til den originale indstilling.
 • Det tilgængelige område for ISO-følsomhed varierer afhængigt af indstillingen for [Gamma] under [Billedprofil].
 • Det tilgængelige område for ISO-følsomhed ændres, når der udsendes RAW-film til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI.

Bemærk!

 • [ISO] er indstillet til [ISO AUTO] i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
 • Når ISO-følsomheden er indstillet til en lavere værdi end ISO 80, kan området for motivlysstyrke (dynamikområde), som kan optages, muligvis mindskes.
 • Når du vælger [ISO AUTO] med optagetilstanden indstillet til [P], [A], [S] eller [M], vil ISO-følsomheden automatisk blive justeret inden for det indstillede område.
 • Hvis du retter kameraet mod en meget kraftig lyskilde under optagelse af billeder med en lav ISO-følsomhed, kan de lyse områder på billederne muligvis blive optaget som et sort område.