Slow-&Hurtigmotion: Eksponeringstilst.

film

Du kan vælge eksponeringstilstanden for optagelse i slowmotion/hurtigmotion. Den valgte indstilling anvendes, når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [P/A/S/M-tilst.].
Du kan ændre indstillingen og afspilningshastigheden for optagelse i slowmotion/hurtigmotion med [S&H-motionindst.].

  1. Indstil tilstandsknappen til (Slow-&Hurtigmotion).
  2. MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Eksponeringstilst.] → ønsket indstilling.
  3. Tryk på MOVIE (film)-knappen for at starte optagelsen.
    • Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Auto programmeret:
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
Blændeprioritet:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af blændeværdien.
Lukkerhast.prior.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden.
Manuel eksp.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien).