Enkelt bracket

stillbillede

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Du kan vælge det billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.
Eftersom der tages et enkelt billede hver gang du trykker på udløserknappen, kan du justere fokuseringen eller kompositionen for hver enkelt optagelse.

 1. Vælg / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Enkelt bracket].
  • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Fremf.metode].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
 3. Juster fokuseringen og optag billedet.
  • Tryk på udløserknappen for hvert billede.

Detaljer om menupunkt

Når der for eksempel er valgt [Enkelt bracket: 0,3EV 3-billede], optages der tre billeder, ét ad gangen, med eksponeringsværdien skiftet op og ned i trin på 0,3 EV.

Bemærk!

 • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
 • Når eksponeringen kompenseres, ændres eksponeringen i overensstemmelse med den kompenserede værdi.
 • Bracketoptagelse er ikke til rådighed i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]