TC/UB

film

Tidskode (TC)- og brugerbit (UB)-informationen kan optages som data vedhæftet til film.

 1. MENU (Optagelse) → [TC/UB]→ Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Time Code Preset:
Indstiller tidskoden.
User Bit Preset:
Indstiller brugerbitten.
Time Code Format:
Indstiller optagemetoden for tidskoden. (Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.)
Time Code Run:
Indstiller optællingsformatet for tidskoden.
Time Code Make:
Indstiller optageformatet for tidskoden på optagemediet.
User Bit Time Rec:
Indstiller om tiden skal optages som en brugerbit eller ej.


Sådan indstilles tidskoden (Time Code Preset)

 1. MENU (Optagelse) → [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Drej på kontrolhjulet og vælg de første to cifre.
  • Tidskoden kan indstilles inden for det følgende område.
   Når [60p] er valgt: 00:00:00.00 til 23:59:59.29

   *Når [24p] er valgt, kan du vælge de to sidste cifre af tidskoden i tal, som kan deles med fire, mellem 00 til 23 enkeltbilleder.
   Når [50p] er valgt: 00:00:00.00 til 23:59:59.24

 3. Indstil de andre cifre ved hjælp af den samme procedure som i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

Sådan nulstilles tidskoden

 1. MENU (Optagelse) → [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Tryk på (Slet)-knappen for at nulstille tidskoden (00:00:00.00).


Sådan indstilles brugerbitten (User Bit Preset)

 1. MENU (Optagelse) → [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Drej på kontrolhjulet og vælg de første to cifre.
 3. Indstil de andre cifre ved hjælp af den samme procedure som i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.


Sådan nulstilles brugerbitten

 1. MENU (Optagelse) → [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Tryk på (Slet)-knappen for at nulstille brugerbitten (00 00 00 00).


Sådan vælges optagemetoden for tidskoden (Time Code Format *1)

 1. MENU (Optagelse) → [TC/UB][Time Code Format].
DF:
Optager tidskoden i Drop Frame-format*2.
NDF:
Optager tidskoden i Non-Drop Frame-format.

*1Kun, når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

*2Tidskoden er baseret på 30 enkeltbilleder pr. sekund. Men der vil opstå en forskel mellem den faktiske tid og tidskoden under længere optageperioder, eftersom billedfrekvensen for NTSC-billedsignalet er ca. 29,97 enkeltbilleder pr. sekund.Drop frame korrigerer for denne forskel, så tidskoden og den faktiske tid svarer overens. I drop frame fjernes de 2 første enkeltbillednumre hvert minut, undtagen hvert tiende minut. Tidskoden uden denne korrektion kaldes for non-drop frame.

 • Indstillingen er fastsat til [-] ved optagelse i 4K/24p eller 1080/24p.


Sådan vælges optællingsformatet for tidskoden (Time Code Run)

 1. MENU (Optagelse) → [TC/UB][Time Code Run].
Rec Run:
Indstiller trintilstanden for tidskoden til kun at forløbe under optagelse. Tidskoden optages sekventielt fra den sidste tidskode for den foregående optagelse.
Free Run:
Indstiller trintilstanden for tidskoden til altid at forløbe, uanset betjeningen af kameraet.
 • Tidskoden optages muligvis ikke sekventielt i de følgende situationer, selv når tidskoden forløber i [Rec Run] -tilstand.
  • Når optageformatet er ændret.
  • Når optagemediet er fjernet.


Sådan vælges hvordan tidskoden optages (Time Code Make)

 1. MENU (Optagelse) → [TC/UB][Time Code Make].
Preset:
Optager den nyligt indstillede tidskode på optagemediet.
Regenerate:
Læser den sidste tidskode for den foregående optagelse fra optagemediet og optager den nye tidskode fortløbende fra den sidste tidskode. Tidskoden forløber i [Rec Run]-tilstanden uanset [Time Code Run]-indstillingen.
Tidskoden læses forskelligt som følger, afhængigt af [Optagetilstand]-indstillingen i [Opt.medieindstil.].
 • Når [Optagetilstand] er indstillet til [Simultan opt. ()] eller [Simul. op. (/)], læses tidskoden fra hukommelseskortet i åbning 1.
 • Når [Optagetilstand] er indstillet til det følgende, læses tidskoden fra det hukommelseskort, som film vil blive optaget på.
  • [Standard]
  • [Simultan opt. ()]
  • [Sort. (RAW/JPEG)]
  • [Sorter (RAW/HEIF)]
  • [Sorter (HEIF/RAW)]
  • [Sorter (/)]