Ekspo.kontroltype

film

Du kan vælge metoden til indstilling af eksponeringen (lukkerhastighed og blænde) ved optagelse af film. Med [P/A/S/M-tilst.] kan du vælge fra P/A/S/M-tilstande på samme måde som eksponeringstilstanden for stillbilleder. Med [Fleksi. eksp.tilst.] kan du skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger separat for blændeværdi og lukkerhastighed, som f.eks. eksponeringskontrolsystemet på et professionelt kamera.

  1. MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Ekspo.kontroltype] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

P/A/S/M-tilst.:
Vælg den ønskede eksponeringstilstand blandt [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] og [Manuel eksp.].
Fleksi. eksp.tilst.:
Indstiller blændeværdien og lukkerhastigheden automatisk (Auto) eller manuelt (Manuel).
Du kan skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger vha. den tildelte brugertilpassede tast eller ændre værdierne for blænde og lukkerhastighed ved at dreje den forreste/bagerste vælger.

Bemærk!

  • Selv hvis [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], når du optager en film ved at trykke på MOVIE (film)-knappen i en optagetilstand for stillbilleder, vil filmen blive optaget i eksponeringstilstanden for optagelse af stillbilleder.