Sporing af motivet (sporingsfunktion)

Dette kamera har sporingsfunktionen, som sporer motivet og fortsætter med at markere det med fokusrammen.

Du kan indstille startpositionen for sporing ved at vælge fra fokusområder eller ved at angive vha. berøringsbetjening. Den nødvendige funktion varierer afhængigt af indstillingsmetoden.

  • Du kan se de relaterede funktioner under "Relateret emne" nederst på denne side.

Indstilling af startpositionen for sporing med fokusområde ([Sporing] under [Fokusområde])

Den valgte fokusramme er indstillet som startpositionen for sporing, og sporingen startes ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.

  • Denne funktion er til rådighed i stillbilledoptagelsestilstanden.
  • Denne funktion er til rådighed, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].

Indstilling af startpositionen for sporing med berøringsbetjening ([Berøringsspor.] under [Berør.funk. u. optag.])

Du kan indstille motivet, der skal spores, ved at berøre det på skærmen.

  • Denne funktion er til rådighed i optagelsestilstanden for stillbilleder og i filmoptagelsestilstanden.
  • Denne funktion er til rådighed, når [Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF], [Automatisk AF], [Kontinuerlig AF] eller [Dir. man. fokus.].

Midlertidig ændring af indstillingen for [Fokusområde] til [Sporing] ([Sporing til] under [Specialtastindstil.])

Selv hvis [Fokusområde] er indstillet til andet end [Sporing], kan du midlertidigt ændre indstillingen for [Fokusområde] til [Sporing], mens du trykker og holder på den tast, du har tildelt [Sporing til]-funktionen til.

  • Tildel [Sporing til]-funktionen til en ønsket tast på forhånd vha. [Specialtastindstil.].
  • Denne funktion er til rådighed i stillbilledoptagelsestilstanden.
  • Denne funktion er til rådighed, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].