Ansigt i multimål. (stillbillede/film)

stillbillede, film

Indstiller, om kameraet måler lysstyrken baseret på registrerede ansigter, når [Lysmålermetode] er indstillet til [Multi].

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Lysmåling][Ansigt i multimål.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Kameraet måler lysstyrken baseret på registrerede ansigter.
Fra:
Kameraet måler lysstyrken vha. indstillingen [Multi] uden registrering af ansigter.

Bemærk!

  • Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], er [Ansigt i multimål.] låst til [Til].
  • Når [Ansigt/øj.prio. AF] er indstillet til [Til], og [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr], under [Ansigt/øje-AF], fungerer [Ansigt i multimål.] ikke.