Ev-komp. m. vælger

stillbillede, film

Du kan justere eksponeringen vha. den forreste vælger eller bagerste vælger, når eksponeringskompensationsvælgeren er indstillet til "0". Du kan justere eksponeringen i området fra -5,0 EV til +5,0 EV.

  1. Indstil eksponeringskompensationsvælgeren til "0".
  2. MENU (Opsætning) → [Vælgertilpasning][Ev-komp. m. vælger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Aktiverer ikke eksponeringskompensation med den forreste eller bagerste vælger.
For. vælger / Bag. vælger:
Aktiverer eksponeringskompensation med den forreste eller bagerste vælger.

Bemærk!

  • Når funktionen til eksponeringskompensation tildeles til den forreste eller bagerste vælger, overføres enhver funktion, som tidligere har været tildelt til den vælger, til en anden vælger.
  • Indstillingerne for eksponeringskompensationsvælgeren vil blive prioriteret over [Ekspon.komp.] i MENU- eller eksponeringsindstillingerne vha. den forreste vælger eller bagerste vælger.